El ina Berglund Scher­witzl

Plaza Kvinna - - KAR­RIÄR -

D e senaste åren har en rad svens­ka star­tup-bo­lag fötts, men pre­ven­tiv­me­delsap­pen Na­tu­ral Cycles kan myc­ket väl va­ra ett av de mest spän­nan­de och ny­da­nan­de. Bakom fram­gång­en lig­ger fy­si­kern Eli­na Berglund Scher­witzl och ma­ken Ra­oul Scher­witzl. 2014 lan­se­ra­de de ett sä­kert och hor­mon­fritt pre­ven­tiv­me­del för att skyd­da sig mot oöns­kad gra­vi­di­tet ut­an att be­hö­va ta hor­mo­ner – nå­got många kvin­nor sä­ker­li­gen haft på sin öns­ke­lis­ta. För­mod­li­gen är en av an­led­ning­ar­na till p-ap­pens med­vind.

Sedan den bli­vit cer­ti­fi­e­rad som pre­ven­tiv­me­del i he­la Eu­ro­pa i bör­jan av 2017 tog pa­ret Scher­witzl i no­vem­ber in en kvarts mil­jard kro­nor i in­ve­ste­ring och nu har det sto­ra ge­nom­brot­tet in­ter­na­tio­nellt kom­mit.

Med en bak­grund som ci­vilin­gen­jör i tek­nisk fy­sik gjor­de Eli­na sitt ex­a­mens­ar­be­te och sin dok­to­rand­tjänst i Schweiz. Fak­tum är att hon var en i fors­kar­grup­pen som var med om den vik­ti­ga upp­täck­ten av Higgspar­ti­keln som­ma­ren 2012. Nu gick No­bel­pri­set i fy­sik till Pe­ter Higgs och Fran­co­is Eng­lert, men Eli­na kan va­ra nog så stolt än­då. Själv me­nar hon att det är sam­ma un­der­lig­gan­de ar­be­te med forsk­ning och da­taa­na­lys som lig­ger bakom Na­tu­ral Cycles.

San­no­likt har vi ba­ra sett bör­jan på hen­nes ent­re­pre­nör­skap. Att en al­go­ritm blir en app som blir en star­tup vär­de­rad till över en mil­jard kro­nor på knappt fy­ra år krä­ver sin kvin­na. Och som Eli­na Berglund Scher­witzl själv skri­vit på sin blogg är det ”en re­sa väl­digt få bo­lag i värl­den har gjort på så kort tid.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.