så här når du di­na mål

Plaza Kvinna - - KAR­RIÄR -

Ha en tyd­lig vi­sion för det du vill gö­ra och ska­pa. Ar­be­ta hårt och di­sci­pli­ne­rat, men se ock­så till att gö­ra det du äls­kar, an­nars kom­mer du in­te att lyc­kas. Gör en plan för hur du ska nå må­let och tänk på att pla­nen kan be­hö­va re­vi­de­ras längs vägen.

Ha tå­la­mod. Sa­ker sker in­te över en natt och det är bättre att ta små steg i rätt rikt­ning än att springa runt ut­an ett mål.

Om­ge dig med män­ni­skor som vill se dig lyc­kas och se till att hjäl­pa and­ra så myc­ket du kan.

Vän­ta in­te på bättre taj­ming el­ler på att möj­lig­he­ten ska lan­da i ditt knä. Har du en idé som du vill för­verk­li­ga är det ba­ra att gö­ra slag i sa­ken och kö­ra igång.

Sätt kon­kre­ta, mät­ba­ra mål. Kör, ba­ra kör!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.