Må­na­dens fa­vo­rit

Plaza Kvinna - - SPA­NING / HÄL­SA -

Un­der VM i Ryssland

böt­fäll­des Mex­i­kos fot­bolls­för­bund för fan­sens ho­mo­fo­bis­ka ram­sor och i he­la 87 % av värl­dens län­der är sam­kö­na­de äk­ten­skap för­bjud­na. Men det finns hopp – svens­ka fö­re­ta­get Björn Borg har ti­di­ga­re ta­git ställ­ning för ho­mo­sex­u­el­las rät­tig­he­ter och nu gör de det igen. Ny­li­gen lan­se­ra­de de näm­li­gen ini­ti­a­ti­vet Mar­ri­a­ge Un­bloc­ked, som ger al­la par möj­lig­het att digitalt gå ned­för al­tar­gång­en och lag­ra si­na löf­ten i den nytän­kan­de tek­ni­ken blockchain. Rent prak­tiskt har löf­te­na ing­en lag­lig grund, men som det förs­ta pa­ret som an­vänt tek­ni­ken, Sy­bil­le och Alex­an­dra från Schweiz, sä­ger:

– Vi hop­pas verk­li­gen att Mar­ri­a­ge Un­bloc­ked hjäl­per till att dri­va på sam­häl­len till att er­kän­na en grund­läg­gan­de mänsk­lig rät­tig­het – jäm­ställd­het när det kom­mer till äk­ten­skap.

Topp, 299 kr, tights, 599 kr Björn Borg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.