An­nah Björk

Plaza Kvinna - - MED­AR­BE­TA­RE -

In­tres­set för jour­na­li­stik kom ti­digt för An­nah Björk. Som ton­å­ring bör­ja­de hon job­ba på Gö­te­borgs-Pos­ten som ung­doms­re­por­ter, men fa­sci­na­tio­nen för det skriv­na or­det har hon haft edan barns­ben.

– Jag var fy­ra år när jag upp­täck­te att man kan be­rät­ta om det man ser, tän­ker på el­ler fan­ti­se­rar om med bok­stä­ver. Jag har verk­li­gen all­tid skri­vit ex­tremt myc­ket och i år har jag sjukt nog job­bat som jour­na­list och för­fat­ta­re i näs­tan 20 år! I vår kom­mer min and­ra bok ut. Vad är det bäs­ta med att va­ra fri­lans­jour­na­list?

– Av al­la po­si­ti­va sa­ker med att va­ra fri­lans är det nog att jag får äg­na så myc­ket tid och kraft åt att just skri­va. Och na­tur­ligt­vis att jag styr var­i­från jag vill job­ba nå­gon­stans. Där­för är mitt mo­bi­la kon­tor näs­tan halv­tid i Ber­lin, och fle­ra gång­er om året i Los Ang­e­les. Du har skri­vit om tren­den att slo­pa so­ci­a­la me­di­er på si­dan 48. Vad för­vå­na­de dig mest när du skrev den?

– Hur po­si­tiv min in­ställ­ning är till mi­na eg­na so­ci­a­la me­di­er! In­nan jag skrev fun­de­ra­de jag myc­ket på att själv ha en di­gi­tal de­tox. Men nu är jag över­ty­gad om att pro­ble­met med so­ci­a­la me­di­er är på en helt an­nan ni­vå, att vi be­hö­ver pra­ta om hur vår de­mo­kra­ti upp­rätt­hålls på ett vet­tigt sätt i en tid då rös­ter på so­ci­a­la me­di­er är så in­fly­tel­se­ri­ka. Hur ser di­na eg­na mo­bil­va­nor ut?

–Jag äls­kar Instagram, hit­tar i prin­cip all ny pop­kul­tur där. Och om man som jag le­ver i ett di­stans­för­hål­lan­de en stor del av ti­den samt har många vän­ner i and­ra de­lar av värl­den är so­ci­a­la ap­par ens bäs­ta vän.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.