Ce­ci­lia Agy­ei

Plaza Kvinna - - MED­AR­BE­TA­RE -

Ef­ter att ha bli­vit upp­täckt som 17-åring när hon job­ba­de på McDo­nalds i Vis­by flyt­ta­de Ce­ci­lia Agy­ei till Stock­holm för att pro­va lyc­kan som mo­dell. Idag har hon ar­be­tat för väl­kän­da mär­ken och agen­tu­rer i Pa­ris, New York, Bar­ce­lo­na och Los Ang­e­les.

– Det är så många för­de­lar att ar­be­ta ut­om­lands. Man lär sig så myc­ket om sig själv, lär sig ta an­svar och kny­ter kon­tak­ter med män­ni­skor över he­la värl­den. Ha­de det in­te va­rit för mo­del­lan­det så ha­de jag nog ald­rig sett så myc­ket av värl­den som jag har fått gö­ra de senaste åren. I det här num­ret av Pla­za Kvin­na fo­to­gra­fe­ra­des du i mo­de­ac­ces­so­a­rer. Hur vik­tigt är de­tal­jer för din per­son­li­ga stil?

– Gans­ka myc­ket, det är ett per­son­ligt sätt att ut­tryc­ka sig på. Jag har någ­ra ring­ar från All Blues och ett hals­band jag köp­te i Gha­na som jag har på mig var­je dag. An­nars är min lil­la shoul­der bag från Supre­me en rik­tig fa­vo­rit. Be­rät­ta om plåt­ning­en med oss! – Jag ha­de en jät­te­ro­lig plåt­ning med er. Det var bra stäm­ning i he­la tea­met och jag fick va­ra kre­a­tiv med po­ser­na. Ma­ke­u­pen och klä­der­na var så fi­na! Vad har du för pla­ner i höst?

– Jag ska stu­de­ra web­b­ut­veck­ling på di­stans men fort­sät­ta job­ba som van­ligt. Kom­mer för­mod­li­gen dra ut­om­lands till hös­ten, har li­te att väl­ja mel­lan. An­ting­en blir det Los Ang­e­les igen, äls­kar att va­ra där. El­ler Asi­en, har ald­rig va­rit där, så det skul­le va­ra su­per­kul!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.