DI PLOMA T x MI­NI­MAR­KET

Plaza Kvinna - - JUST NU / I FO­KUS -

Det svens­ka mo­de­mär­ket Mi­ni­mar­ket har pri­sats för sin stil och si­na upp­se­en­de­väc­kan­de mo­de­vis­ning­ar. Nu öpp­nar de­signtri­on be­stå­en­de av syst­rar­na So­fie, Per­nil­la och Jennifer El­ve­stedt en ny dörr – bok­stav­li­gen. I ok­to­ber lanseras de­ras sam­ar­be­te med den små­länds­ka dörr­till­ver­ka­ren Di­plo­mat och det är en myc­ket per­son­lig yt­ter­dörr som kom­mer att mö­ta det svens­ka kli­ma­tet. – I dör­ren ser man bå­de färg och möns­ter, två ka­rak­te­ris­tis­ka drag för Mi­ni­mar­ket. Vi har job­bat med trä och mäs­sing och på så sätt fått fram den si­dan av oss som upp­skat­tar kroc­kar av egen­ska­per, nå­got som åter­kom­mer i skor och kläder. För oss som stän­digt sit­ter i dis­kus­sion om färg­val pas­sar det ock­så bra att kun­den fak­tiskt kan väl­ja vil­ken ncs-ku­lör de vill på dör­ren, sä­ger So­fie El­ve­stedt. Det är ett unikt mö­te mel­lan svensk form­giv­ning och hant­verk. Vad var det som loc­ka­de?

–Vi har all­tid fa­sci­ne­rats av oli­ka ty­per av pro­duk­tion, sär­skilt där det finns ett hant­verk. Nu öpp­na­des en ny möj­lig­het att ut­ö­ka vy­er­na och mö­ta ny kun­skap. Dess­utom gav det oss en chans att job­ba med en ”platt” yta, ti­di­ga­re har vi hu­vud­sak­li­gen job­bat med mju­ka ma­te­ri­al samt med for­mer som ska rym­ma nå­got, som en kropp, en fot, kaf­fe el­ler ett hu­vud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.