LÄs

3 x höst­dec­ka­re

Plaza Kvinna - - KUL­TUR -

Din vän For­se­te En rad bru­ta­la kvin­nomord sker i Stock­holm och mör­da­ren lig­ger stän­digt ste­get fö­re po­li­sen. För att för­sö­ka för­stå mör­da­rens psy­ke vän­der sig po­li­sen till en för­fat­ta­re med er­fa­ren­he­ter som kan kom­ma till nyt­ta. Din vän For­se­te är den förs­ta boken i dec­kar­för­fat­ta­ren Christi­na Erik­sons nya se­rie spän­nings­böc­ker om kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie Eli­as Svens­son, där män­ni­skans in­re hem­lig­he­ter drivs upp till ytan. En rus­kig historia som helt klart är be­ro­en­de­fram­kal­lan­de. Bränn­märk­ta Ef­ter tips om grova miss­för­hål­lan­den på flyk­ting­för­lägg­ning­ar bör­jar jour­na­lis­ter­na Be­a­trice Far­kas och Adi­ra Khali­li att grans­ka sa­ken. Och allt är be­tyd­ligt vär­re än de trott! Ef­ter två om­ta­la­de re­por­ta­ge­böc­ker och två spän­nings­ro­ma­ner släp­per nu eko­no­mi­jour­na­lis­ten och pro­gram­le­da­ren i SVT:s Mor­gon­stu­di­on Ca­ro­li­na Neu­rath sin tredje dec­ka­re Bränn­märk­ta. En rik­tig blad­vän­da­re! Åt­ta steg bakom Vad har en ung mans miss­tan­kar om att han blir för­följd att gö­ra med ett märk­ligt för­svin­nan­de av 19-åri­ga Isa­bel­le Re­nau­dot ef­ter en fest 30 år ti­di­ga­re? I Åt­ta steg bakom, den åt­ton­de boken i den po­pu­lä­ra se­ri­en om för­un­der­sök­nings­le­da­ren Ma­ri­an­ne Jid­hoff, tar för­fat­ta­ren De­ni­se Rud­berg oss åter in bakom över­klas­sens po­le­ra­de fa­sa­der och vi­sar att ingen­ting nå­gon­sin är som man tror.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.