CHAIN RE­AC­TION

Plaza Kvinna - - JUST NU / DE­TALJ - Av Jennifer Winston

2000-ta­let är tillbaka, oav­sett om du gil­lar det el­ler in­te! Det glam­mi­ga (och rätt så tacky) år­tion­det är här och le­der vägen för ac­ces­so­a­rer i höst. Na­tur­ligt­vis är det ked­je­bäl­tet vi har på hu­vu­det och höf­ten i höst.

re­dan på me­del­ti­den blev ked­je­bäl­tet ett gi­vet val runt mid­jan då över­klas­sens kvin­nor bar dem som en sym­bol för sta­tus och ri­ke­dom. Det var dock in­te för­rän på 70-ta­let som ked­je­bäl­tet slog ige­nom stort och varen­da sti­li­kon spor­ta­de sto­ra skärp i form av me­tall­ring­ar på höf­ten. Och som vi al­la vet går mo­de i cyk­ler och i slu­tet av 90-ta­let var det dags igen. Mo­del­ler­na hos Cha­nel,

Yves Saint Lau­rent och Ver­sa­ce, för att näm­na någ­ra få, skic­ka­de ner då­ti­dens su­per­mo­del­ler längs ca­t­wal­ken med smyc­ka­de mid­jor. Snabbt blev det en fa­vo­ri­tac­ces­so­ar även ut­an­för ca­t­wal­ken och tren­den syn­tes fli­tigt än­da in på mit­ten av 2000-ta­let. När vår tids su­per­mo­dell Bel­la Ha­did, som även är en sann fö­re­språ­ka­re av 90- och 00-tals mo­de, för­ra året svep­te en maf­fig länk runt mid­jan var ked­je­re­ak­tio­nen ett fak­tum. Mo­de­tung­vik­ta­re som Lou­is

Vuit­ton och Ba­len­ci­a­ga har anam­mat den ny­gam­la tren­den på bå­de klas­siskt och mo­dernt vis. Oav­sett om du sat­sar på en spor­tig och prak­tisk va­ri­ant el­ler en mer so­fisti­ke­rad look så gör du rätt i att skär­pa dig i höst, gär­na i guld för max­ad ef­fekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.