Ut­ställ­nings­ku­ra­tor

Plaza Kvinna - - KONST -

pp­växt i pap­pans atel­jé är det kans­ke in­te så kons­tigt att Li­sa Tör­ner ham­na­de i konst­bran­schen. Se­dan två år till­ba­ka ar­be­tar hon på Ab­so­lut Art, ett gal­le­ri på nä­tet som er­bju­der sam­ti­da konst runt om i värl­den, där hon an­sva­rar för va­ru­mär­kets kre­a­ti­va ut­tryck.

En van­lig dag be­står av att ha nä­ra kon­takt med konst­nä­rer, väl­ja ut konst till gal­le­ri­et till­sam­mans med and­ra ku­ra­to­rer samt pla­ne­ra och hänga ut­ställ­ning­ar glo­balt. I sam­band med Stock­holm Fashion We­ek i hös­tas syd­de Li­sa ihop sam­ar­be­tet mel­lan konst­nä­ren Sti­na Pers­son och mo­de­de­sig­nern Ida Sjöstedt, där Pers­son gjor­de en konst­när­lig tolk­ning av Sjösted­ts höst­kol­lek­tion med fy­ra il­lust­ra­tio­ner.

– Mitt an­svar är att hit­ta och ge­nom­fö­ra sam­ar­be­ten och mäs­sor och se till att de har kre­a­tiv höjd. Jag får fle­ra sam­tal i vec­kan där folk vill att vi ska va­ra med och spons­ra oli­ka sa­ker el­ler stäl­la ut på konst­mäs­sor, men man mås­te va­ra se­lek­tiv och det är mitt an­svar att sor­te­ra ut det som pas­sar vårt va­ru­mär­ke. Sam­ar­be­tet med Ida Sjöstedt gick till så att jag ring­de upp hen­ne då jag märkt ett ökat in­tres­se för fashion-il­lust­ra­tio­ner på mäs­sor vi haft run­tom i värl­den. I och med det sto­ra in­tres­set tänk­te vi att det skul­le va­ra kul att gö­ra nå­got ihop med en eta­ble­rad konst­när som Sti­na Pers­son. Då var det givet att lå­ta hen­ne sam­ar­be­ta med en av de all­ra främs­ta in­om svenskt mo­de: Ida Sjöstedt. Var en kar­riär in­om konst själv­klart för dig?

– Min dröm har all­tid va­rit det, men jag för­stod ju att det in­te var helt lätt. Jag är upp­växt i en konst­närs­fa­milj med en pap­pa som va­rit konst­när se­dan jag var li­ten, och jag har sett hur svårt det va­rit. Det är in­te lätt att va­ra konst­när och han har käm­pat, min pap­pa. Ser jag på vad jag job­bat med in­om mark­nads­fö­ring och som pro­jekt­le­da­re på re­klam- och kom­mu­ni­ka­tions­by­rå­er, så har jag all­tid job­bat kre­a­tivt och brun­nit för det kre­a­ti­va ut­tryc­ket. Där­för är det fan­tas­tiskt att jag nu får job­ba med konst på hel­tid. Får du ar­be­tar myc­ket ut­om­lands?

– Ja, den se­nas­te ti­den har det va­rit rätt myc­ket

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.