Gal­le­ris­ter

Plaza Kvinna - - KONST -

en 325 kvadrat­me­ter stor lo­kal på Hu­diksvalls­ga­tan i Stock­holm lig­ger ett av Skan­di­na­vi­ens le­dan­de konst­gal­le­ri­er Andréhn-Schiptjen­ko. De blir of­ta kal­la­de Sve­ri­ges coo­las­te gal­le­ris­ter, men det är Ma­ri­na Schiptjen­ko och Ci­lé­ne Andréhns ge­men­sam­ma mål att lå­ta nya ge­ne­ra­tio­ner konst­nä­rer ta plats som gett dem ett namn som sträc­ker sig långt ut­an­för konst­sce­nen.

El­va år har gått och med när­ma­re 100 ut­ställ­ning­ar på sam­ma plats är det dags för för­änd­ring. Vil­ken den nya adres­sen blir av­slö­jar de in­te – ”Vi vill in­te jinxa det” som Ma­ri­na ut­tryc­ker det. Där­e­mot är det be­stämt att öpp­nings­ut­ställ­ning­en kom­mer att vi­sa Gun­nel Wåhlstrand, en av vå­ra mest po­pu­lä­ra och om­tyck­ta svens­ka konst­nä­rer som Ma­ri­na och Ci­lé­ne ar­be­tat med i många år.

Ma­ri­na: Som gal­le­ris­ter re­pre­sen­te­rar vi konst­nä­rer. Man kan jäm­fö­ra det med ett bok­för­lag el­ler skiv­bo­lag där man har en fast grupp av konst­nä­rer som man har en lång­sik­tig re­la­tion med och byg­ger ett konst­när­skap kring.

Ci­lé­ne: På så vis har man ock­så ett stort an­svar för konst­nä­rens kar­riär. Det hand­lar in­te ba­ra om att säl­ja. Vi re­pre­sen­te­rar dem på lång sikt och även när det går då­ligt för konst­nä­ren ska gal­le­ris­ten fin­nas där. Hur ser pro­ces­sen ut när ni tar in nya konst­nä­rer?

M: Of­ta bör­jar det med att man vill kom­plet­te­ra sitt pro­gram el­ler så fast­nar man för nå­got man tyc­ker är rik­tigt bra. Ett gal­le­ri är ju dess konst­nä­rer, så vi tit­tar all­tid väl­digt no­ga på den grupp vi re­pre­sen­te­rar och ser om det re­flek­te­rar den bredd vi vill ha. Det hand­lar om vårt öga, vår smak och vår kun­skap. En stor skill­nad i dag mot förr är att man in­te pra­tar li­ka myc­ket om konst­nä­rers na­tio­na­li­tet. Ing­en bryr sig läng­re om var­i­från konst­nä­ren kom­mer, ut­an huruvi­da per­so­nen är in­tres­sant el­ler in­te. Var det lätt el­ler svårt att kom­ma in i konst­bran­schen?

C: Jag tror det var lät­ta­re då än vad det är nu. Då hand­la­de det om män­ni­skor som ha­de en pas­sion för konst, sna­ra­re än peng­ar och ens bak­grund. Konst var li­te un­der­ground, li­te sam­ma an­da som i pun­ken. Nu är det en helt an­nan grej. Konst har bli­vit väl­digt myc­ket bu­si­ness och in­ve­ste­rings­slag. I dag tror jag att det skul­le

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.