Konst­när

Plaza Kvinna - - KONST -

två de­cen­ni­er har Li­se­lot­te Watkins Falk till­hört il­lust­ra­tör­se­li­ten. Med upp­drags­gi­va­re som Pra­da, Vo­gue, H&M och Ma­ri­mek­ko har hon kans­ke främst gjort sig känd som mo­de­il­lust­ra­tör, men hon kan även ti­tu­le­ra sig tex­til­möns­ter­de­sig­ner, scen­de­ko­ra­tör och konst­när. Teck­nan­det har fun­nits med se­dan barns­ben och ett åter­kom­man­de te­ma är kvin­no­ge­stal­ter. Just nu är hon ak­tu­ell med en se­rie ke­ra­mik där kru­kor, krus och fat har fått just det – en kvinn­lig iden­ti­tet.

– Jag tyc­ker det är spän­nan­de med kvin­nors öden och liv. Själv tyc­ker jag att det är svårt att va­ra kvin­na, att va­ra kvin­na i oli­ka åld­rar, att va­ra kvin­na i oli­ka fa­ser i li­vet. Hur gör and­ra kvin­nor? Hur fun­kar de? Och då bör­jar jag iakt­ta dem. Jag fa­sci­ne­ras och in­spi­re­ras ock­så myc­ket av den kvinn­li­ga krop­pen och hur vi har an­vänt krop­pen ge­nom ti­der­na. Kvin­no­krop­par är lad­da­de, väl­digt myc­ket nu, och det tyc­ker jag är så in­tres­sant. Att en na­ken kvin­no­kropp 2018 fort­fa­ran­de är så lad­dad – är in­te det kons­tigt? Hur hit­ta­de du ditt ut­tryck?

– Det har nog all­tid fun­nits där, un­der skol­å­ren blev jag gans­ka ifrå­ga­satt för att jag ri­ta­de på ett visst sätt. Jag fick kri­tik för min stil och att jag bor­de pro­va and­ra sti­lar – vil­ket jag såklart in­te gjor­de. Hit­tar man nå­got som känns bra så ska man kö­ra på det. För tio år se­dan bör­ja­de jag dra mig mer mot ett konst­när­ligt håll, men det är nog först nu som jag kan sä­ga att jag job­bar som konst­när mer än som il­lust­ra­tör. Det satt långt in­ne. Hur föds idéer­na?

– Idéer föds ba­ra av ar­be­te. Det finns inga gen­vä­gar. Det bru­kar jag sä­ga till de unga per­so­ner som kon­tak­tar mig, att det är ba­ra att job­ba. Den här ro­man­tis­ka il­lu­sio­nen om att ar­be­ta som kre­a­tiv män­ni­ska stäm­mer verk­li­gen in­te. Du har det i dig och det är ba­ra att job­ba hårt tills det kom­mer fram. Du är främst känd för di­na il­lust­ra­tio­ner för upp­drags­gi­va­re som Pra­da, Vo­gue, H&M med fle­ra. Hur kom de till stånd?

– Re­dan när jag bod­de i New York job­ba­de jag med sto­ra in­ter­na­tio­nel­la fö­re­tag. När jag se­dan flyt­ta­de till Ita­li­en bör­ja­de jag sam­ar­be­ta med Pra­da. Mo­de­hus som Pra­da har all­tid ten­tak­ler­na ute och de ha­de sett nå­got

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.