07

Plaza Kvinna - - INTERIOR -

Konst­verk, Ju­ri Mark­ku­la/Nor­dis­ka Gal­le­ri­et. Skulp­tur, Har­ry An­der­sons/ Nor­dis­ka Gal­le­ri­et. Kons t s lage t Ett konst­verk för­gyl­ler ett hem på många sätt, men fram­förallt sä­ger det nå­got om vem som bor där. In­om kons­ten finns det inga tyd­li­ga tren­der, ut­an en sam­ling ska be­stå av konst du sam­lat på dig un­der många år, som be­rör och sam­ti­digt bi­drar till att ge ditt hem per­son­lig­het och ka­rak­tär. Och det finns ing­en bätt­re ”con­ver­sa­tion pie­ce” än ett spän­nan­de konst­verk – nå­got som Nor­dis­ka Gal­le­ri­et Art vet myc­ket väl. I höst presenterar de 67 konst­verk av sam­ti­da konst­nä­rer i sin ut­ställ­ning i Stock­holm. Sty­lis­ten och ku­ra­torn Dit­te Lau­rid­sen för­kla­rar kons­tens ef­fekt. – Konst hem­ma ger ener­gi. Det sät­ter igång hjär­nan, in­spi­re­rar och kan ska­pa de­batt. I mitt hem har jag konst i hal­len som på­min­ner mig om att an­das och att var­va ner me­dan det in­ne i bad­rum­met finns konst som mer väc­ker ny­fi­ken­het och skratt. Att pla­ce­ra konst i sitt hem på ovän­ta­de stäl­len ger ex­tra ener­gi och ska­par sam­tal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.