Vad är vad?

Plaza Kvinna - - SYNAT I SÖMMARNA -

Hau­te coutu­re – hög­re söm­nads­konst, uni­ka plagg i hög­kva­li­ta­ti­va ma­te­ri­al som skräd­dar­sys för hand di­rekt för var­je en­skild kund, krä­ver fle­ra prov­ning­ar un­der ar­be­tets gång. För att få kal­las hau­te coutu­re mås­te ett an­tal reg­ler fast­ställ­da av Cham­b­re Syn­di­ca­le de la Hau­te Coutu­re föl­jas.

Coutu­re – in­di­vi­du­el­la plagg i hög­kva­li­ta­ti­va ma­te­ri­al som sytts upp i en atel­jé.

Mått­sytt (ma­de to me­a­su­re, fait sur me­su­re/de­mi-me­su­re) – klä­der där skräd­da­re har ut­gått från en stan­dar­di­se­rad möns­ter­stor­lek och söm­nads­pro­cess och an­pas­sat det­ta ef­ter

kun­den in­om be­grän­sa­de ra­mar.

Kon­fek­tion (re­a­dy-to-wear, prêt-à-por­ter) – fa­briks­syd­da klä­der i stan­dard­stor­le­kar som till­ver­kas i ett stort an­tal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.