The Lamp ho­tel

– En mo­dern ny­kom­ling Hospi­tals­ga­tan 5, Norr­kö­ping.

Plaza Kvinna - - SPAHOTELL -

Runt Hospi­tals­ga­tan i Norr­kö­ping blomst­rar ett nytt kvar­ter med sta­dens högst ran­ka­de re­stau­rang­er, där­ibland hit­tar vi även spa­ho­tel­let The Lamp – en oas för av­kopp­ling mitt i ci­ty. I hjär­tat av an­lägg­ning­en lig­ger re­stau­rang­en med sto­ra föns­ter mot in­ner­går­den som på som­rar­na fylls av cock­tail­sug­na. Den ge­nom­gå­en­de in­red­ning­en på ho­tel­let ger en lyx­ig käns­la, med tunga gar­di­ner från golv till tak och ho­tell­rum i gul­d­el­ler sil­ver­to­ner. Mör­ka träslag och ge­ne­röst med tex­tili­er i grått och brunt ska­par en av­slapp­nan­de mil­jö där du gär­na svi­dar om till din lin­ne­ki­mo­no, kli­ver i toff­lor­na och svas­sar ner till spat för att kopp­la bort var­da­gen för en stund.

spa

Un­der de två se­nas­te åren har byg­get va­rit igång och änt­li­gen står spat på 1 200 kvm fär­digt – och det var helt klart värt vän­tan. Ut­rym­met är ge­ne­röst med två upp­värm­da poo­ler, torr­ba­stu, is­rum och ång­ba­stu med arom­te­ra­pi. Här finns ock­så nio be­hand­lings­rum som bju­der in till lyx­ig av­kopp­ling med ut­bil­da­de hud- och spa­te­ra­peu­ter som an­vän­der det bäs­ta från Ba­bor. För den som vill slå på stort går det att även bo­ka spas­vi­ten en trap­pa upp med pri­vat be­hand­lings­rum, lounge och ter­rass med jacuz­zi – som gjort för mö­hip­pan el­ler fö­del­se­dags­fi­ran­det.

BE­HAND­LINg

Det finns gott om be­hand­ling­ar på The Lamp – och ut­bu­det är brett. Vi pro­va­de ett av de se­nas­te till­skot­ten, Psam­mo deluxe, som väl­kom­nar dig med ett varmt rum och en sand­bädd i sam­ma be­hag­li­ga tem­pe­ra­tur. Te­ra­peu­ten fö­ser san­den tätt upp mot krop­pen för att sti­mu­le­ra hu­den och ge ökad blod­cir­ku­la­tion. Fram­för dig lig­ger nu 90 mi­nu­ter av full av­kopp­ling! Be­hand­ling­en bör­jar med en hel­kropps­mas­sage av rygg och bak­si­da med bå­de hän­der och stämp­lar tills det är dags att vän­da. La­gom till att krop­pen är re­jält av­kopp­lad är det dags för en an­sikts­be­hand­ling, där ren­gö­ring, pe­e­ling, mas­sage och mask sti­mu­le­rar cell­för­ny­el­sen och ger hu­den lys­ter.

RES­TA URANG

Re­stau­rang­en ver­kar minst sagt po­pu­lär och var full­satt he­la kväl­len av bå­de par, fa­mil­jer och kom­pis­gäng. Me­nyn be­står av svens­ka sma­ker med in­flu­en­ser från det asi­a­tis­ka kö­ket. Va­ri­a­tio­nen på rät�ter är bra även om de ve­ge­ta­ris­ka al­ter­na­ti­ven är nå­got be­grän­sa­de. Un­der vin­ter­halv­å­ret re­kom­men­de­rar vi att av­slu­ta mid­da­gen med de­ras äp­pelvår­rul­le som är en ljuv­lig va­ri­ant på äp­pel­ka­kan med smak av ka­nel och ing­e­fä­ra med en klick yog­hurtsor­bet. Om du istäl­let be­sö­ker re­stau­rang­en när­ma­re som­ma­ren har du även den sto­ra ute­ser­ve­ring­en på in­ner­går­den till ditt för­fo­gan­de. Hit kom­mer många Norr­kö­pings­bor för att ta en drink el­ler två un­der bar him­mel.

Ak­ti­vi­te­ter

I an­lägg­ning­en finns det för­stås även ett ski­nan­de nytt gym med mu­si­kan­lägg­ning som du kan kopp­la upp din mo­bil till. Den ge­nom­tänk­ta in­red­ning­en och de­sig­nen är ge­nom­gå­en­de och det ger ett in­bju­dan­de in­tryck trots ma­ski­ner och red­skap. För den som in­te kän­ner trä­nings­su­get upp­munt­rar ho­tel­lets cen­tra­la lä­ge till att ut­fors­ka sta­den och dess ut­bud. Gör gär­na ett be­sök på Konst­mu­se­et som fram till 24 feb­ru­a­ri bland an­nat vi­sar Bir­git Ståhl Ny­bergs ut­ställ­ning, Det nya mo­det. El­ler var­för in­te kom­ma i stäm­ning hos Norr­kö­pings sym­fo­nior­kes­ter med en upp­sätt­ning av Dic­kens – en jul­sa­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.