RÅNÄS SLOTT

– Spa­vi­sit i slotts­mil jö

Plaza Kvinna - - SPAHOTELL -

Inäs­tan två se­kel har flärd och tra­di­tion ekat i sa­long­er­na på Rånäs Slott och man kan näs­tan hö­ra de kling­an­de cham­pagne­gla­sen när man kör ge­nom slottspar­ken. In­bäd­dat bland grön­om­rå­den och hö­ga trä­top­par ger det ita­li­en­skin­spi­re­ra­de slot­tet ett gott förs­ta in­tryck. In­te­ri­ö­ren fort­sät­ter till li­ka prakt­ful­la to­ner med kri­stall­kro­nor som står högt i tak. Med var­sam re­stau­re­ring har svun­na ti­der be­va­rats, där samt­li­ga 50 rum är in­di­vi­du­ellt in­red­da. Ru­stikt trä­golv, lju­sa ku­lö­rer och hö­ga föns­ter gif­ter sig väl med den se­nem­pi­ris­ka sti­len. Re­dan vid an­komst du­kas fin­pors­li­net fram och af­ter­noon tea ser­ve­ras i sa­long­en. Sco­nes, snit­tar, ost och char­ku­te­ri­er följs upp av små­ka­kor och tår­tor i sti­lig mil­jö – en per­fekt start på en week­end om du frå­gar oss. spa Spakäl­la­ren är be­lä­gen en trap­pa ner i slot­tet med bå­de be­hand­lings­rum och du­o­rum för den som vill få sin be­hand­ling ihop. På me­nyn hit­tar du klas­si­ker som hel­kropps­mas­sage, an­sikts­be­hand­ling­ar och fot­ku­rer. Mis­sa in­te att ta dig till de­ras po­pu­lä­ra sjö­ba­stu vid vatt­net. Här finns re­lax och spa­poo­ler på bryg­gan med pam­pig pa­no­ra­maut­sikt över Sked­vi­ken. I loung­eom­rå­det finns en ba­stu­bar med för­frisk­ning­ar, så att du in­te har tomt i gla­set me­dan du hör isen knäp­pa ute på sjön. BE­HAND­LING Var­je be­hand­ling på­bör­jas med en ete­risk ol­ja gjord på la­ven­del och anis som man an­das in. Krop­pen kom­mer snabbt ned i av­slapp­ning och gör sig re­do för om­vård­nad. Vi tes­tar de­ras klas­sis­ka mas­sage, 50 mi­nu­ter och får väl­ja den kropps­ol­ja som bäst pas­sar vårt be­hov. Här står va­let mel­lan ing­e­fä­ra el­ler la­ven­del, be­ro­en­de på om man vill ha en uppig­gan­de el­ler lug­nan­de ef­fekt. Spa­te­ra­peu­ten job­bar me­to­diskt ige­nom krop­pen. Musk­ler­na får en djup­gå­en­de ge­nom­ar­bet­ning som bå­de lät­tar upp spän­ning­ar och ökar cir­ku­la­tio­nen. Ef­teråt känns krop­pen som ny.

RES­TA URANG

Mot kväl­len ser­ve­ras en bubb­lan­de väl­komst­drink och amu­se-bouche på över­vå­ning­en. En trap­pa ner sträc­ker sig en ståt­lig mat­sal längs hu­vud­bygg­na­den. Färg­star­ka hand­mål­ning­ar pry­der sa­long­ens väg­gar och sät­ter stäm­ning­en. Me­nyn be­står av en fem­rät­ters slotts­mid­dag med till­hö­ran­de vin­pa­ket. Bland de ut­val­da dryc­ker­na hit­tas slot­tets ege­na cham­pagne som hin­tar om am­bi­tions­ni­vån för mat och dryck. Rät­ter­na går i svens­ka sma­ker med över­ras­kan­de in­slag från det asi­a­tis­ka kö­ket. Fo­kus lig­ger på lo­ka­la rå­va­ror ef­ter sä­song, där Löfs­ta herr­gårds­me­je­ri sät­ter en lo­kal twist på hu­sets ost­bric­ka. Un­der de­cem­ber må­nad du­kas även ett di­gert jul­bord upp och ef­ter för­ra årets suc­cé finns möj­lig­he­ten att fi­ra in det nya året på slot­tet med över­natt­ning och ny­års­su­pé.

AK­TI­VI­TE­TER

För den som vill blan­da lugn med ak­ti­vi­tet finns ett ljus­gym i den vi­ta pa­vil­jong­en ute i slottspar­ken. Här finns allt från löp­band, crosstrai­ner och hant­lar till kett­le­bells och cab­le cross. An­nars pas­sar många gäs­ter på att ta en löp­tur el­ler pro­me­nad i det na­tur­skö­na om­rå­det. Skogs­mark och vat­ten lig­ger pre­cis ut­an­för slot­tet och det är lätt att ta sig runt. Har du tur så hålls ock­så en slotts­guid­ning un­der din vis­tel­se. Vis­ning­en star­tar kloc­kan 11 och 16.30 och gör du som vi och tar den på för­mid­da­gen så är den ett per­fekt av­slut på din slotts­vi­sit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.