Viss­te du att

Plaza Kvinna - - RECEPT -

Värl­dens dy­ras­te cham­pagne kos­tar 18 mil­jo­ner kro­nor. Goût de Di­a­mants är nam­net på dyr­gri­pen och för­u­tom den äd­la cham­pagnen sit­ter en di­a­mant i 19-ka­rat fast i flas­kans em­blem. För vad pas­sar bätt­re till cham­pagne om in­te di­a­man­ter?

Världs­re­kor­det för en fly­gan­de cham­pagne­kork lig­ger på 54 me­ter.

En cham­pagne­kork kan fly­ga i 64/km i tim­men.

Det dricks 28 000 flas­kor cham­pagne var­je år vid Wim­ble­don­tur­ne­ring­en i ten­nis.

Ja­mes Bond syns of­ta­re dric­ka cham­pagne i fil­mer­na än den be­röm­da mar­ti­nin.

Forsk­ning har vi­sat att cham­pagne har fler häl­so­för­de­lar. Tre glas i vec­kan stär­ker in­te ba­ra vårt min­ne, ut­an mot­ver­kar ock­så de­mens. Skål för det!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.