Skön­het

Plaza Kvinna - - SKÖNHET -

Väl­kom­men till Pla­za Kvin­nas in­spi­re­ran­de skön­hets­sek­tion som själv­klart är tilläg­nad årets fest­li­gas­te må­nad. Vi bju­der bland an­nat på en in­spi­re­ran­de doft­spe­ci­al där vi hand­ploc­kat par­fy­mer för det nya året. Vi kan även skvall­ra om att vi tes­tat an­sikts­be­hand­ling­ar och någ­ra av lan­dets bäs­ta spa­ho­tell la­gom till le­dig­he­ten. Läs mer om vå­ra tips på si­dor­na 132–139. Som van­ligt gui­dar vi er ge­nom den här må­na­dens vik­ti­gas­te skön­hetsny­he­ter, lad­dat med en spän­nan­de mi­ni­in­ter­vju med mo­del­len Emi Re­na­ta Sa­ka­mo­to. Som om in­te allt det vo­re nog så top­pas skön­hets­bloc­ket med ett färgspra­kan­de läpp­stift­s­test som ni hit­tar på si­dan 117. Med and­ra ord allt som be­hövs för att hö­ja fest­stäm­ning­en – sam­lat på ett stäl­le!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.