I SKALL IN­STÄLL­NING

Plaza Kvinna - - SPANING / HÄLSA -

Var­för vän­ta till vå­ren och som­ma­ren med att hop­pa i sjön? I boken Kal­la bad gui­dar Lin­da Ahl­gren och Lin­da Vag­nelind oss till hur – och kanske fram­förallt var­för – vi ska se till att ta oss ett dopp året runt. Till­sam­mans dri­ver de saj­ten Icewo­men som lik­som boken syf­tar till att in­spi­re­ra and­ra att tes­ta och ut­ma­na krop­pen. Sänkt blod­tryck, mins­kad stress och bätt­re sömn är ba­ra tre av al­la för­de­lar de lyf­ter fram med den ky­li­ga hob­byn, för­u­tom det ro­li­ga i att syss­la med nå­got som in­te al­la gör, såklart.

FO­TO Lin­da Va gnelind

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.