A V KV INNOR, FÖR KV INNOR

Plaza Kvinna - - SPANING / HÄLSA -

Att kvin­nor tar fram pro­duk­ter som rik­tar sig till kvin­nor bå­dar all­tid gott. Det ame­ri­kans­ka sport­fö­re­ta­get K2 gör just det, bland an­nat med si­na ski­dor, som al­la är ska­pa­de ut­i­från kvin­nors ana­to­mi. En del av pro­duk­ter­na bär dess­utom ett ro­sa band, nå­got som ti­di­ga­re har in­ne­bu­rit att man har stöt­tat den ka­na­den­sis­ka bröst­can­cer­forsk­ning­en. I år har man dock bred­dat ini­ti­a­ti­vet och sam­ar­be­tar med Bröst­can­cer­för­bun­det i Sve­ri­ge, där de­lar av in­täk­ter­na från de­ras Ro­sa Ban­det-kol­lek­tion skänks till forsk­ning­en. Säljs ex­klu­sivt på Sta­di­um.

Pjäxa Luv 110 4 299 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.