NA­DYA GRUNER

Plaza Kvinna - - MEDARBETARE -

JOUR­NA­LIST Pla­za Kvin­na-de­bu­te­ran­de Na­dya har länge ar­be­tat ef­ter egen fri pen­na. Un­der fle­ra år job­ba­de hon som flyg­vär­din­na och pas­sa­de sam­ti­digt på att skri­va re­se­re­por­tage till oli­ka ma­ga­sin. När va­ga­bond­li­vet slu­ta­de loc­ka sad­la­de hon om till jour­na­list.

– Att va­ra mått­full har ald­rig va­rit min grej. Jag äls­kar ex­tra­va­gans och stor­slag­na även­tyr. Jag är en oer­hört ny­fi­ken typ, som gär­na glän­tar på dör­ren till det okän­da. Ef­ter min ut­bild­ning, prak­ti­se­ra­de jag fak­tiskt på Pla­za-re­dak­tio­nen, trots att al­la mi­na lä­ra­re sa att det var nästin­till omöj­ligt att få jobb in­om ”li­fe­sty­le” och att jag bor­de sat­sa på ny­hets­jour­na­li­stik istäl­let. Som tur var val­de jag att gå på min mag­käns­la! Vart kom­mer in­tres­set för det skriv­na or­det ifrån?

– För mig har det skriv­na or­det all­tid va­rit en slags lust­fylld te­ra­pi­form. Som ung var jag med i en ly­rik­grupp där vi fak­tiskt täv­la­de i po­e­si. Jag blir fort­fa­ran­de li­ka ex­al­te­rad när jag träf­far män­ni­skor som har ett po­e­tiskt språk. Du har in­ter­vju­at den kän­de Vo­gu­e­fo­to­gra­fen Ma­rio Sor­ren­ti på si­dan 52. Vad för­vå­na­de dig mest av ert sam­tal?

– Att Ma­rio vi­sa­de sig va­ra en rik­tig po­et och känslo­män­ni­ska! Hur gul­ligt är det in­te att han fort­fa­ran­de bär med sig barn­bo­ken:

Den lil­le prin­sen av An­to­i­ne de Saint-Ex­u­péry, för att emel­lanåt lä­sa ra­der­na: ”Det är ba­ra med hjär­tat som man kan se or­dent­ligt”. Det ha­de jag in­te för­vän­tat mig av fo­to­gra­fer­nas fo­to­graf. Har du nå­got ny­års­löf­te?

– Ja! Jag kän­ner mig oer­hört pri­vi­le­gi­e­rad som får ar­be­ta med det jag äls­kar. Det en­da ne­ga­ti­va med mitt yr­ke är att jobb och fri­tid lätt fly­ter ihop. Jag har in­te haft nå­gon rik­tig se­mes­ter på två år, där­för kom­mer årets ny­års­löf­te att an­das mind­ful­ness. 2019 blir året då jag un­nar mig själv att va­ra rik­tigt lat ut­an att skäm­mas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.