Ja­h­wa­na Berglund

Plaza Kvinna - - MEDARBETARE -

st ylist För sex år se­dan bör­ja­de Ja­h­wan­na Berglund ar­be­ta som sty­listas­si­stent för att lä­ra sig yr­ket från grun­den och sam­la på sig ett kon­takt­nät. Job­ben har va­rit många men det hon minns mest från upp­starts­ti­den är al­la stor­slag­na tv-pro­duk­tio­ner.

– Jag glöm­mer ald­rig förs­ta gång­en jag job­ba­de med No­bel­pri­set. Allt från den maf­fi­ga pro­duk­tio­nen och sä­ker­he­ten till att ta fram al­la galaklän­ning­ar och ju­ve­ler som man ald­rig rik­tigt får chans att an­vän­da till and­ra till­fäl­len. Se­dan är det all­tid nå­got spe­ci­ellt med att job­ba med li­ve-tv. Du sty­la­de mo­de­job­bet på si­dan 74. Vad minns du mest från plåt­ning­en?

– Plat­sen! Vi plå­ta­de i Nor­man­die, cir­ka 2 tim­mar ut­an­för Pa­ris. Om­giv­ning­en var helt fan­tas­tisk, men vi ham­na­de mitt i en ve­te­ran­bils­ut­ställ­ning med hund­ra­tals män­ni­skor från he­la värl­den. Det var helt en­kelt in­te ba­ra vi som ha­de tänkt spen­de­ra en sön­dag i Nor­man­die! Men vi fick till snyg­ga bil­der än­då, det var det vik­ti­gas­te. Vil­ken festt­rend hop­par du på till ny­år?

– Ef­tersom jag bru­kar till­bringa ny­år i Al­per­na blir det of­tast gans­ka low key-fes­tan­de och klä­der där­ef­ter, men om jag skul­le by­ta ski­dor­na mot fest i år skul­le jag in­te ha nå­got mot Zu­hair Mu­rads kris­pigt vi­ta ko­stym ur de­ras Re­sort 19-kol­lek­tion. Tips till and­ra som vill job­ba i bran­schen?

– Keep up and you will be kept up och var be­redd på att job­ba hårt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.