NYTT ÅR

Plaza Kvinna - - LEDARE - Ca­ro­li­ne Thörn­holm Re­dak­tions­chef [email protected]­za.se

som Ing­en an­nan må­nad är fylld med så myc­ket hopp just de­cem­ber. Det är en­ligt min me­ning (och An­dy Wil­li­ams) den ab­so­lut bäs­ta ti­den på året. Pud­rig snö som läg­ger sig över hus­fa­sa­der, ga­tor och tu­tan­de bi­lar och gör allt li­te lju­sa­re. Det är en tid när vi drar ner på tem­pot och vå­ra hem står i fo­kus. Vi bo­ar, blic­kar fram­åt och för­be­re­der oss för nya år. Men det är ock­så en tid när vi sam­las som mest. Nå­got som gi­vet­vis re­flek­te­rar vad vi har på oss! Klas­si­ker som rö­da si­den­blu­sar, svar­ta sam­mets­klän­ning­ar, vi­ta yl­le­plagg och grö­na ac­ces­so­a­rer sät­ter in­te ba­ra stil på säll­skap ut­an ska­par ock­så en för­stärkt sam­va­ro. Vi är öpp­na­re, snäl­la­re, ge­ne­rö­sa­re – och mer färg­ko­or­di­ne­ran­de. Jul­mu­si­ken le­tar sig in, och till min sam­bos sto­ra för­tviv­lan, även hem till oss. Jag mås­te er­kän­na att när re­dak­tio­nen pro­du­ce­rar den här färgspra­kan­de smäll­ka­ra­mel­len så är det i själ­va ver­ket ok­to­ber och det job­bas för fullt i Pla­za Kvin­nas tom­te­verk­stad. I din hand har du ett full­ma­tat vin­ter­num­mer med Eu­ro­pas bäs­ta jul­mark­na­der, vå­ra ut­val­da jul­klapp­stips, jul­de­tal­jer­na som lyf­ter hem­met och vi träf­far Ce­ci­lia Forss för att pra­ta om årets jul­ka­len­der. Ja, som du ser så har vi in­te mis­sat nå­got när det kom­mer till den stun­dan­de ju­len – och det­sam­ma kan va­ra sagt om fest­sä­song­en! Med årets sista fest fram­för oss så har vi själv­klart hit­tat en ur­säkt att kru­ta på li­te ex­tra. Från färgspra­kan­de fest­mo­de och ma­ke­up-looks till bubb­lan­de cock­tails – har vi satt ihop ett par­ty­kit som ga­ran­te­rat hö­jer stäm­ning­en och ger det lil­la ex­tra. På si­dan 102 kan du lä­ra dig allt om cham­pagne – fa­vo­rit­dryc­ken för Ma­rilyn Mon­roe, Bri­git­te Bar­dot och Coco Cha­nel – in­nan du tar sa­ken i eg­na hän­der och ska­kar ihop ett av vå­ra mous­se­ran­de drinkre­cept. Och med kitt­lan­de sma­ker så ska ögat själv­klart även få sitt. På si­dan 95 dy­ker vi ner i hau­te coutu­rens värld, där oe­mot­stånd­li­ga ty­ger, ut­sökt spets och handsyd­da pär­lor bre­der ut sig. Se hur kän­da mo­de­hus som Cha­nel och Di­or ger liv till ena­stå­en­de kre­a­tio­ner med tra­di­tion, skick­lig­het och tu­sen­tals pro­duk­tions­tim­mar. Re­sul­ta­tet är ing­et mind­re än bär­bar konst. De­cem­ber är som be­kant en må­nad full av fram­å­tan­da. Vid kan­ten av det gång­na året – och med ena fo­ten re­dan i näs­ta – öm­sar vi skinn och släp­per årets tri­um­fer och bak­slag för att kun­na blic­ka mot nya. Så lad­da upp – vi på Pla­za Kvin­na ser fram emot ett nytt år ihop med er!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.