Se, läs, upp­lev

Plaza Kvinna - - CONTENTS -

Ak­ti­vist, konst­när och sto­ry­tel­ler – det är or­den Ha­dil Mo­ha­med an­vän­der för att be­skri­va sig själv. Hon har må­lat och ska­pat konst så länge hon kan min­nas, men det var först för två år se­dan som hon bör­ja­de de­la med sig av sin konst på all­var, in­te minst på sitt po­pu­lä­ra Instagram­kon­to @io_­de­signstu­dio.

– När jag var 16 in­såg jag att konst in­te ba­ra är ett eget ut­tryck ut­an ock­så kan upp­fat­tas som pro­vo­ce­ran­de. Det är ett me­dium, ett språk, och att jag in­te de­la­de med mig av den för­rän jag var 28 har hand­lat om min egen mog­nad. Min konst kom­mer från en plats som är gans­ka sår­bar och jag be­hö­ver stan­na i käns­lor­na läng­re än vad som är be­kvämt. Nu har jag valt att de­la med mig av mi­na be­rät­tel­ser. Den 9:e de­cem­ber be­fin­ner sig Ha­dil till­sam­mans med 49 and­ra kvinn­li­ga ut­stäl­la­re på Fe­mi­nis­tisk Mark­nad på Na­len i Stock­holm, där hon stäl­ler ut och säl­jer sin konst som ute­slu­tan­de fö­re­stäl­ler svar­ta kvin­nor.

– Den konst jag gör blir en po­li­tisk hand­ling även om jag ba­ra vill må­la min egen spe­gel­bild. Svar­ta krop­par är po­li­tis­ka på ett sätt som vi­ta krop­par in­te är, och för att kom­ma för­bi det tror jag att det krävs att vår konst får ex­i­ste­ra mer i vi­ta ut­rym­men och kan ut­ma­na på ett sätt som an­nan konst in­te gör. Vad vill du att män­ni­skor ska ta med sig när de ser di­na verk?

– Jag vill att den ska va­ra stär­kan­de, men ock­så att det ska fin­nas igen­kän­ning. När män­ni­skor ser min konst vill jag att de ska kän­na sig sed­da, hör­da, att de är re­pre­sen­te­ra­de och att de som kvin­nor får ta plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.