Ikon: Sa­rah Jes­si­ca Par­ker

EN STI­LI­KON I SIN FUL­LA RÄTT

Plaza Kvinna - - CONTENTS -

I över tret­tio år har Sa­rah Jes­si­ca Par­ker va­rit li­ka om­tyckt för si­na roll­pre­sta­tio­ner som för sin träff­säk­ra stil. Och fram­gång­ar­na har va­rit många: från hyl­lad skå­de­spe­la­re och pro­du­cent till de­sig­ner har hon lyc­kats med allt hon ta­git sig an – sam­ti­digt som hon va­rit oklan­der­ligt klädd. Hol­ly­woods mest äls­ka­de sti­li­kon fort­sät­ter att im­po­ne­ra.

Av ca­ro­li­ne thörn­holm

Al­la minns hur Car­rie Brad­shaw obrytt gick på Man­hat­tans ga­tor i vitt lin­ne och tyll­kjol bland tu­tan­de tax­i­bi­lar och skyskra­por till se­ri­ens sig­na­tur­mu­sik. Det in­trot in­te vi­sa­de var hen­nes tre fri­språ­ki­ga kvin­nor, an­tag­li­gen en tvär­ga­ta bort med en nyska­kad Cos­mo­po­li­tan i hand. Till­sam­mans blev de ett fe­no­men som skul­le få kvin­nor värl­den runt att iv­rigt dis­ku­te­ra huruvi­da de var en ty­pisk ”Car­rie”, ”Sa­mant­ha”, ”Mi­ran­da” el­ler ”Char­lot­te”.

Året var 1998 när Sex and t h e Ci­ty–en se­rie om fy­ra sing­el­kvin­nor i New York – sän­de sitt förs­ta av­snitt på HBO. Där och då skrevs tv-histo­ria och för­änd­ra­de hur man skild­rar­kvinn­lig vän­skap och tal arom­sex, för all­tid. Ge­nom sin roll­fi­gur gav Sa­ra h Jes­si­ca Par­ker stilin­spi­ra­tion till mil­jo­ner tit­ta­re och ef­tersex sä­song­er var re­san till full­fjäd­rad mo­de­i­kon ett fak­tum. Det sto­ra in­tres­set för klä­der ha­de hon haft med sig se­dan länge, men se­ri­en upp­munt­ran­de hen­ne att ta mo­de­ris­ker bå­de på och ut­an­för rö da­mat­tan. Nu­me­ra är hon känd för­djär­va de­sig­ner­plagg och över­då­di­ga c o u tu­re­kre­a­tio­ners om många Ho l ly w o o d skå­di­sar skul­le ha svårt att bä­ra upp. Från Alex­an­der M c Q u e en star­tar mönst­ra­de klän­ning till

Oscar de­la Ren tas fan­tas­tis­ka sa­tinklän­ning med släp har Sa­ra h Jes­si­ca Par­ker bli vi­ten snack is när­de t kom­mer till mo­destat ment.

Ste­get var in­te långt att ta sa­ken i eg­na hän­der och un­der åren har hon de­sig­nat kläd­kol­lek­tio­ner i en rad oli­ka sam­ar­be­ten. Från ex­klu­si­va brud­klän­ning­ar till basplagg och barn­klä­der med hög mo­de­grad har hon gång på gång vi­sat upp sin käns­la för färg och form. Och själv­klart har vår skoäls­kan­de Car­rie in­te mis­sat den vik­ti­gas­te ac­ces­so­a­ren – klac­kar. 2014 lan­se­ra­de hon sitt eget sko­mär­ke SJ P Col­lec­tion med star­ka ku­lö­rer och klas­sis­ka sil­hu­et­ter, som ome­del­bart blev po­pu­lärt. Nu kun­de värl­dens kvin­nor bok­stav­li­gen gå i hen­nes (stil­säk­ra) skor.

Nu­me­ra är hon an­sik­tet för­de t ita­li­ens­ka un­der­klä­des mär­ket In­ti­missi­mi, där ma­ni kam­pan­jen k an­se hen­ne ka­na­li­se­ra sin in­re C ar r i e på nytt. Tju­go år har pas­se­rat och sti­len må ha upp­da­te­rats, men at­ti­ty­den är sig lik. Med upp­knäppt si­den­py­ja­mas, spets-bh och sti­lett­klac­kar går hon obrytt bland tu­tan­de tax­i­bi­lar och skyskra­por. En sti­li­kon i sin ful­la rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.