De­talj: Han­den i handsken

Plaza Kvinna - - CONTENTS - Av Jen­ni­fer Winston

Det är näs­tan 200 år se­dan Vik­to­ria av Stor­bri­tan­ni­en träd­de på sig ett par långa hands­kar, och tren­den var ett fak­tum. Re­dan då var det en själv­klar de­talj och kun­de ses på en sa­lig bland­ning av aris­to­kra­ter och över­klass. Den po­pu­lä­ra ac­ces­so­a­ren tog sig tids nog till Hol­ly­wood för att slå ige­nom stort. Stjär­nor som

Ma­rilyn Mon­roe, Aud­rey Hep­burn och Gra­ce Kel­ly stack al­la ner ar­mar­na i tju­si­ga sil­kes­hands­kar bå­de på film­du­ken och på glam­mi­ga ga­lor. När Ju­lia Ro­berts 1990 i Pret­ty Wo­man gled in i sin rö­da klän­ning (och i vå­ra hjär­tan) in­tog ope­ra­hands­kar­na sin plats på tro­nen igen. Från att ha va­rit re­ser­ve­ra­de för kung­lig­he­ter och film­stjär­nor vi­sar dock mo­de­jät­tar som Cha­nel,

Her­mès, Ver­sa­ce, Cal­vin Kle­in och Er­dem att de långa hands­kar­na är li­ka snyg­ga som trend­säk­ra, bå­de till var­dags som fest. Så in­nan du him­lar med ögo­nen, tänk på al­la tun­na blu­sar och ärm­lö­sa klän­ning­ar du slip­per fry­sa i med ett par arm­bågs­långa hands­kar till. Kort och gott en vin­nan­de trend i vin­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.