ERIK AUGUSTIN PALM jour­na­list

Plaza Kvinna - - MEDARBETARE -

Re­dan som ton­å­ring bör­ja­de Erik Augustin Palm skri­va för lo­kal­tid­ning­ar i Da­lar­na, så vägen till fri­lan­san­de jour­na­list kom na­tur­ligt. Se­dan 2010 har han ar­be­tat från Ka­li­for­ni­en och i dag har han fat­tat pen­nan för de fles­ta av Sve­ri­ges störs­ta dags­tid­ning­ar och ma­ga­sin och fle­ra eng­elsk­språ­ki­ga me­di­e­fö­re­tag, som Vice och The Fa­der.

– Att skri­va har va­rit ett in­tres­se se­dan barn­do­mens psy­ke­de­lis­ka sa­gor. Det bäs­ta med fri­lan­san­det är fri­he­ten, al­la mö­ten med in­tres­san­ta män­ni­skor och de som for­mar vår sam­tidskul­tur och möj­lig­he­ten att ut­fors­ka oli­ka sam­man­hang och mil­jö­er. Du bor i Los Ang­e­les. Hur kom det sig att du flyt­ta­de dit?

– Jag flyt­ta­de dit för att po­pu­lär­kul­tur är en så stor del av mitt be­vak­nings­om­rå­de och just nu plug­gar jag dess­utom en TV-pro­du­cent­lin­je vid UCLA på hel­tid, vid si­dan om fri­lan­san­det. L. A. känns in­te som ett lång­sik­tigt hem för mig, men väl en sjukt spän­nan­de plats att bo på un­der någ­ra år. Jag har till­bring­at var­je som­mar i Sve­ri­ge se­dan jag flyt­ta­de till USA , så jag får min Sve­ri­ge­dos. Det jag sak­nar med Sve­ri­ge är fa­mil­jen och gam­la vän­ner. Du har in­ter­vju­at många kän­da per­so­ner un­der din kar­riär. Vil­ken in­ter­vju glöm­mer du ald­rig?

– Förs­ta gång­en jag in­ter­vju­a­de Ant­ho­ny Hopkins. Han blev helt hy­ste­risk och skäll­de ut en jour­na­list­kol­le­ga för att ha ställt en kor­kad frå­ga. Du in­ter­vju­ar Char­li­ze The­ron på si­dan 22. Vad för­vå­na­de dig mest un­der ert sam­tal?

– På ett sätt var det för­vå­nan­de hur of­ta hon sä­ger sig va­ra rädd, men sam­ti­digt helt för­stå­e­ligt och mänsk­ligt, med tan­ke på allt som hon ut­sät­ter sig för i sitt ar­be­te. Någ­ra L. A.-tips man in­te får mis­sa?

– Ut­sik­ten från Grif­fith Ob­ser­va­to­ry, im­pro­vi­sa­tions­hu­mor­te­a­tern Up­right Ci­ti­zens Bri­ga­de i Frank­lin Vil­lage, ar­kad­spels­ba­ren Eighty Two i Arts District, det ud­da bygg­nads­ver­ket Watts To­wers, ra­men­nud­lar i Litt­le Osa­ka/Saw­tel­le och så det bi­sar­ra Mu­se­um of Ju­ras­sic Te­ch­no­lo­gy i Cul­ver Ci­ty.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.