RIC­KARD ARONS­SON FO­TO­GRAF

Plaza Kvinna - - MEDARBETARE -

Ef­ter att ha sökt sig till Fo­to­sko­lan ST HLM fick Ric­kard Arons­son chan­sen att prak­ti­se­ra för eta­ble­ra­de fo­to­gra­fer – nå­got som gav mer­smak för hant­ver­ket. Nu­me­ra fo­to­gra­fe­rar han näs­tan ute­slu­tan­de mo­de, så när Pla­za Kvin­na bad ho­nom fo­to­gra­fe­ra Ve­ro­ni­ca Mag­gio så fick bil­der­na själv­klart en stark mo­de­touch. – Mitt sätt att job­ba är all­tid väl­digt grund­ligt, jag är of­ta väl för­be­redd och har en re­la­tivt klar bild fram­för mig om hur jag vill att bil­der­na ska bli. Se­dan blir det näs­tan all­tid nå­got som blir li­te an­norlun­da, men käns­lan är den­sam­ma. Vil­ket jobb glöm­mer du ald­rig? – När jag skul­le plå­ta en kam­panj för ett stort svenskt kläd­mär­ke för någ­ra år se­dan slog blix­ten ned i hu­set där vi skul­le fo­to­gra­fe­ra och slog ut all elekt­ri­ci­tet. Vi ha­de hyrt in en mas­sa blix­tar och ut­rust­ning som stod re­do, men som gi­vet­vis in­te gick att an­vän­da ut­an ström. Vi ha­de ett väl­digt tight sche­ma och fle­ra av mo­del­ler­na var in­flug­na från oli­ka de­lar av värl­den och skul­le re­sa till­ba­ka re­dan sam­ma dag. Ef­ter mer än hal­va da­gen kom ström­men till­ba­ka och vi fick fo­to­gra­fe­ra al­la bil­der­na på mind­re än någ­ra tim­mar. Men det gick och bil­der­na blev väl­digt fi­na. Vad ska man tän­ka på om man vill ta snyg­ga bil­der själv?

– Ha ro­ligt och vå­ga kö­ra på din idé fullt ut och tänk in­te så myc­ket på tek­ni­ken. Kör på käns­la! Ett an­nat bra tips är att tit­ta på myc­ket fo­to­gra­fi, gå till bib­li­o­te­ket och lå­na mas­sa fo­to­böc­ker. Det finns så myc­ket in­spi­ra­tion att häm­ta oav­sett vil­ken in­rikt­ning du är in­tres­se­rad av. I mitt fall har det of­ta hand­lat om män­ni­skor, myc­ket mo­de och por­trätt. Fo­to­gra­fer som Cin­dy Sher­man, Sal­ly Mann, Ri­chard Ave­don och Lars Tun­björk vär­da att kol­la in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.