Äk­ta vän­skap

Plaza Kvinna - - LEDARE - Ca­ro­li­ne Thörn­holm chefre­dak­tör CT @pla­za.se

Det är nå­got sär­skilt med kvin­nor – jag skul­le sä­ker­li­gen in­te kla­ra mig ut­an mi­na. Al­la stapp­lan­de steg vi tog i Con­ver­se bland skägg och bub­bel sit­ter kvar. Nu­me­ra dan­sar vi in­te li­ka of­ta på bord, ut­an sit­ter runt dem, men käns­lan är den­sam­ma. Jag kom­mer all­tid att hur­ra högst för dem – nå­got som vår om­slags­pro­fil nog kän­ner igen sig i. Hon ska slu­ta åka taxi ut­an skyl­tar, slu­ta le­ta ef­ter ka­os el­ler fyl­la. Ef­ter två års tyst­nad är Ve­ro­ni­ca Mag­gio till­ba­ka – och som vi har läng­tat. Sve­ri­ges mest äls­ka­de mån­dags­barn nyn­nar änt­li­gen på nya lå­tar! Och vem pas­sar då bätt­re att in­ter­vjua hen­ne än hen­nes bäs­ta vän Ma­ja Fran­cis som re­dan har hört he­la al­bu­met – och dan­sat till det. På si­dor­na 42–51 pra­tar kom­pis­du­on om allt från ska­van­de kän­dis­skap och bi­tan­de ång­est till ihär­digt mu­sik­ska­pan­de och orubb­lig vän­skap.

Kvinn­lig ge­men­skap är ett äm­ne som det här num­rets krö­ni­kör Ro­ba Kad­hem ock­så tar fas­ta på. Som grun­da­re till en av Sve­ri­ges störs­ta tjej­grup­per på Fa­ce­book, ska­pa­de hon en di­gi­tal plats som kvin­nor i al­la åld­rar hit­ta­de till. På si­dan 157 kan du lä­sa om hur hon fick 120 000 tje­jer att hit­ta – och hjäl­pa varand­ra.

Cros­so­ver­sam­ar­be­ten, gäst­de­sig­ners och in­ter­na­tio­nel­la sats­ning­ar. In­red­nings­in­du­strin går i mo­de­värl­dens stil­ful­la fot­spår. I takt med att de­sign­fö­re­mål be­hand­las som mo­de­plagg med snab­ba kol­lek­tions­släpp och tren­der i sä­song­ens it-ku­lö­rer, har in­red­ning bli­vit stek­hett. På si­dan 65 har vi ta­git rygg på tre kän­da de­sign­pro­fi­ler och pas­sar själv­klart på att dy­ka ner i vårens störs­ta in­red­ningstren­der. På si­dor­na 53 kart­läg­ger vi sä­song­ens fär­ger, for­mer och möns­ter, där na­tur­ma­te­ri­al, lä­der och nö­ti­ga trä­sor­ter vi­sar vägen för vå­ra håll­ba­ra hem.

Vå­ren är ock­så en tid då vi gär­na läm­nar hem­met för att mö­ta so­len på an­nat håll. Fö­re­drar du flärd­ful­la Pa­ris, mo­de­rik­ti­ga Mi­la­no el­ler trend­sät­tan­de Ber­lin? Oav­sett des­ti­na­tion så har vi satt ihop ett re­se­kit med allt du be­hö­ver för att ga­ran­te­ras en weekend ut­ö­ver det van­li­ga – allt­i­från hur du pla­ne­rar re­san, pac­kar som ett pro, tar med dig trä­ning­en och själv­fal­let hur du re­ser med­ve­tet. Det finns myc­ket du kan gö­ra för att ditt re­san­de ska va­ra håll­bart. Här gäl­ler det att re­sa kor­ta­re, väl­ja bätt­re trans­por­tal­ter­na­tiv och kli­mat­kom­pen­se­ra. På si­dan 133 kan du lä­sa al­la tips för att ta re­san till näs­ta ni­vå.

Ja, num­ret du hål­ler i din hand är fullt till bred­den med allt som kan in­spi­re­ra och stär­ka i vår, så ryck i din bäs­ta kvin­na och läs den ihop! Det blir ju all­tid så myc­ket ro­li­ga­re då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.