FRANSK-SVENSKT SAM­AR­BE­TE

Plaza Kvinna - - INREDNING -

Un­der Stock­holm De­sign We­ek pre­sen­te­ra­de Svens­ka Hem ett sam­ar­be­te med den frans­ka de­sig­nern Pau­li­ne Del­tour. Re­sul­ta­tet är mat­tan Ro­pe Rug som är en tolk­ning av tra­di­tio­nel­la väv­tek­ni­ker med an­norlun­da ma­te­ri­al­val. En de­ko­ra­tiv och funk­tio­nell klas­si­ker som kom­mer i tre oli­ka stor­le­kar. Mat­ta, från 4 100 kro­nor, Svens­ka Hem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.