04 Glas­bor­dets åter­komst

Plaza Kvinna - - INREDNING -

Vi äls­kar glas­bor­det och gläds myc­ket åt att den­na ju­vel änt­li­gen är till­ba­ka. Mång­å­ri­ga fa­vo­ri­ten mar­mor- och sten­bor­det har sett si­na glans­da­gar och får nu ge plats åt vår nya älsk­ling. Med sin trans­pa­ren­ta ski­va ska­par den en luf­ti­ga­re käns­la i rum­met, där även fa­vo­ri­ten mat­tan får stör­re plats och mer för­tjä­nad upp­märk­sam­het. Det fi­na med glas­bor­det är ock­så att det fun­ge­rar li­ka bra i hem­mets al­la vrår. Ett maf­figt soff­bord, ett mind­re si­do­bord el­ler var­för in­te by­ta ut den gam­la trä­bok­hyl­lan mot en i glas? Även den skulp­tu­ra­la tren­den syns tyd­ligt bland vårens nya bord.

Glas­bord, Eng­les­son. Big Sur Brown Oak, Fo­gia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.