11 s p ege l på väg­gen där

Plaza Kvinna - - INREDNING -

Att blan­da tav­lor med speg­lar kom­mer stort. Att bry­ta ta­vel­väg­gens rek­tangu­lä­ra form med en rund spe­gel för att ge ett fint av­brott. Speg­lar som in­red­nings­ac­ces­so­a­rer har va­rit po­pu­lä­ra ett tag och vårens trendspa­ning­ar vi­sar en mängd nya, ut­trycks­ful­la speg­lar som bi­drar så myc­ket mer till in­red­ning­en än att ba­ra ge en möj­lig­het att kol­la läpp­stif­tet. Och är du rik­tigt fram­åt så sat­sar du på 80-talsfa­vo­ri­ten – spe­gel­väg­gen.

Frontspe­gel, 10 000 kr, Swe­de­se.

Spe­gel, 4 800 kr, Ca­ri­na Seth An­ders­son/ Fo­gia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.