12 SANDIGT

Plaza Kvinna - - INREDNING -

Låt Ori­en­tens var­ma öken stå i kon­trast till lug­net på Väst­kus­ten. Den här vå­ren vill vi om­ge oss av mer färg och per­son­lig in­te­ri­ör, där den ge­men­sam­ma näm­na­ren är har­mo­ni. Allt är tillå­tet och ut­ö­ver gult och färg­starkt är det ock­så helt rätt med en däm­pad färg­pa­lett – och här är det ele­gant sand­bei­ge som gäl­ler. Bei­ge ger likt grått en stil­ren bas, men med li­te var­ma­re käns­la. Nå­got vi kom­mer se mer av äratt de två bas­fär­ger­na an­vänds till­sam­mans. Som kom­ple­ment till sand­fär­gen in­re­der vi ock­så med jord­to­ner som brunt, mörk­grått och rost. Tänk so­fisti­ke­rad ho­tellsvit och mjuk, sol­dränkt öken. I det här rum­met finns inga höga ljud el­ler snab­ba rö­rel­ser, ba­ra åter­hämt­ning och har­mo­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.