Sy str ar i stre­et

Plaza Kvinna - - TRÄNING -

Ta dig till och från gym­met i stre­etwear med stil. I vår lan­se­rar mo­del­len och il­lust­ra­tö­ren Caj­sa Wess­berg en kol­lek­tion till­sam­mans med Bik Bok, där stre­et mö­ter sys­ter­skap. Kol­lek­tio­nen är färg­stark och osar av lek­full­het och själv­för­tro­en­de. Vad har in­spi­re­rat dig?

– Sys­ter­ska­pets in­ne­börd. För mig hand­lar det om att stöt­ta and­ra kvin­nor och att in­te jäm­fö­ra sig med el­ler ned­vär­de­ra and­ra. Kol­lek­tio­nen he­ter I’ve got you för att den vill vi­sa att ” I’ve got your back”, på sam­ma sätt som jag vet att mi­na med­syst­rar stöt­tar mig till­ba­ka. På vil­ket sätt bi­drar kol­lek­tio­nen till sys­ter­skap?

– Jag har valt att gö­ra en il­lust­ra­tion som säljs till för­mån för or­ga­ni­sa­tio­nen Kvin­na till Kvin­na. Pos­tern kom­mer att tryc­kas upp i 500 ex­em­plar och all vinst går di­rekt till or­ga­ni­sa­tio­nen. Du är ju van­ligt­vis modell. Hur är det att se en an­nan si­da av mo­debran­schen?

– Otro­ligt ro­ligt! Ex­akt allt med det här pro­jek­tet har va­rit kul. Att få de­sig­na plag­gen var en barn­doms­dröm som gick i upp­fyl­lel­se.

Ryggsäck, 800 kr, Sam­so­ni­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.