MÅ­NA­DENS TI P S

Plaza Kvinna - - TRÄNING -

Har du hört ta­las om plog­ging? Or­det är en sam­man­sätt­ning av dess in­ne­börd – att ploc­ka upp skräp sam­ti­digt som du jog­gar. Det svens­ka fe­no­me­net star­ta­des av spor­ten­tu­si­as­ten Erik Ahl­ström och har un­der det se­nas­te året bli­vit mer po­pu­lärt även in­ter­na­tio­nellt. Ut­ö­ver att gö­ra värl­den till en re­na­re plats och slå ett slag för mil­jön, ger plog­ging en or­dent­lig om­gång för he­la krop­pen. Sam­ti­digt som du jog­gar bö­jer du på krop­pen, bär med dig li­te ex­tra vikt och gör knä­böj. Dags att åter­före­na nyt­ta med nö­je!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.