Tom Dix­on

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL - Av NADYA GRUNER

I bör­jan av sin kar­riär svet­sa­de han me­tall­kon­struk­tio­ner till per­fek­tion, en hob­by som led­de till att han fick de­sig­na in­red­nings­de­tal­jer och möb­ler för väl­kän­da va­ru­mär­ken. Nu­me­ra är Tom Dix­on ett känt namn i in­red­nings­värl­den och dri­ver sitt eget im­pe­ri­um i 65 län­der. Pla­za Kvin­na träf­fa­de stjärn­de­sig­nern för att pra­ta de­sign­ska­pan­de och pre­sta­tions­ång­est sam­ti­digt som vi pas­sa­de på att provsit­ta den nya sto­len Fat, som fick stå­en­de ova­tio­ner un­der de­sign­vec­kan.

Hans ge­ne­rö­sa sitt­vän­li­ga run­da for­mer i mjukt skinn och kax­i­ga stål­ben i natt­svart ska­par ge­nast ha-be­gär. Det är lätt att kän­na igen Tom Dix­ons sär­präg­la­de de­sign­språk, som of­ta tar sig ut­tryck i ma­te­ri­al som me­tall och kop­par. För al­la kän­ner vi väl nå­gon som har den nu­me­ra iko­nis­ka ljuslyk­tan Etch med de­ko­ra­tivt möns­ter hem­ma på soff­bor­det? Hans in­no­va­ti­va de­sign och lek­ful­la for­mer äls­kas värl­den över och va­ru­mär­ket ut­ö­kar stän­digt det ku­re­ra­de ut­bu­det av möb­ler, be­lys­ning, ke­ra­mik och par­fy­mer i ra­san­de fart, ja i Dix­on-fa­bri­ken är ingen­ting omöj­ligt. De­signstu­di­on har i skri­van­de stund 600 oli­ka pro­duk­ter i pro­duk­tion. Dix­on skul­le kun­na skry­ta över si­na fram­gång­ar och de­sign­sam­ar­be­ten med stor­fö­re­tag som IKEA och Ha­bit, men som den gent­le­man han är vif­tar han bort be­röm­mel­sen.

– Jag blir väl­digt of­ta fru­stre­rad när jag ar­be­tar och tyc­ker all­tid att jag kan gö­ra bätt­re. När jag väl är klar med själ­va de­sign­pro­ces­sen och vet hur pro­duk­ter­na ska fram­stäl­las så är jag tack­sam över allt nytt jag har lärt mig. Jag äls­kar det vi gör – vi job­bar med så oli­ka de­sig­nut­tryck och ma­te­ri­al, men vå­gar stän­digt tes­ta nya sa­ker där vi ställs in­för nya ut­ma­ning­ar. Men ty­värr jag är en sann per­fek­tio­nist, som säl­lan är helt nöjd när pro­duk­ten är klar, trots en jub­lan­de publik. Men du har ju va­rit i bran­schen så länge, hur kan du fort­fa­ran­de kän­na dig som en ny­bör­ja­re ef­ter tju­go år?

– Jo, men bran­schen för­änd­ras stän­digt! Man mås­te he­la ti­den tän­ka nytt och hit­ta på nya frä­scha idéer, men det är ock­så det som gör det he­la in­tres­sant. Ta vår par­fym till ex­em­pel, jag kun­de ingen­ting om par­fym in­nan, men nu har vi ta­git fram en hel kol­lek­tion av doft­ljus och par­fy­mer. Jag tes­tar gär­na nya sa­ker, men mo­debran­schen är ut­mat­tan­de, det är svårt att stic­ka ut i en värld som sväm­mar över av klä­der. Jag har de­sig­nat klä­der för Lacos­te och Adi­das så jag kan li­te grann, men om jag nå­gon gång får för mig att ska­pa en Tom Dix­on-klä­deskol­lek­tion så mås­te det va­ra nå­got all­de­les ex­tra. Du har bland an­nat växt upp i Tu­ni­si­en, Egyp­ten och Ma­roc­ko. In­flue­ras ditt ar­be­te av ditt nord­af­ri­kans­ka arv?

– Nej, ty­värr flyt­ta­de vi från Afri­ka till kal­la Yorkshi­re i Eng­land när jag ba­ra var fy­ra år, men visst var det en stor kon­trast och en kul­tur­chock som sä­ker­li­gen har på­ver­kat mig. Jag kän­ner många de­sig­ners som har rest myc­ket un­der si­na liv och de har en fin­stämd för­må­ga att se på sa­ker ur många per­spek­tiv. Det är an­vänd­bart att se al­la värl­dar av idéer, det fö­der kre­a­ti­vi­te­ten. Vad är vik­tigt för dig när du ska­par?

– Att över­ras­ka! Jag vill ald­rig va­ra för­ut­säg­bar, ut­an tän­ker stän­digt på hur vi kan skil­ja oss från mäng­den, an­vän­da nya och an­norlun­da ma­te­ri­al. Värl­dens al­la kre­a­ti­va are­nor hål­ler mig upp­da­te­rad och fa­sci­ne­rad. Jag in­spi­re­ras av konst, skulp­tu­rer och mat och har en viss för­kär­lek för ma­skin­tek­no­lo­gi. Du har ti­di­ga­re sagt att det du ska­par mer el­ler mind­re kom­mer till dig som en up­pen­ba­rel­se. Stäm­mer det?

– Ja, of­ta kom­mer idéer gans­ka lätt. Det är lätt att skis­sa på en fan­ta­si­pro­dukt, men när man se­dan ska gö­ra idén funk­tio­nell och sät­ta den i pro­duk­tion så är­det en an­nan sak – in­te ba­ra som de­sig­ner ut­an ock­så som pro­duk­tions­bo­lag. Ti­den och peng­ar­na som man läg­ger på pro­duk­ten är det kri­tis­ka, för vi mås­te all­tid tän­ka på prislap­pen. Du har pre­cis lan­se­rat din nya stol Fat. Kom du på nam­net fö­re el­ler ef­ter du de­sig­nat den?

– Vi har se­dan länge vur­mat för kor­ta namn på vå­ra kre­a­tio­ner. När en ny pro­dukt ska lan­se­ras har vi all­tid en in­tern täv­ling om vem som kan hit­ta det snär­ti­gas­te nam­net på tre till fy­ra bok­stä­ver som bäst be­skri­ver pro­duk­ten. Den här gång­en kom fak­tiskt nam­net till oss gans­ka ti­digt i pro­ces­sen, den här­ligt fe­ta god­bi­ten namn­gav sig själv, mer el­ler mind­re. Har du nå­gon fa­vo­rit­mö­bel i hem­met?

– Jag tyc­ker myc­ket om min gam­mel­mor­mors an­ti­ka frans­ka sek­re­tär i svart lack som jag har ärvt. Den är sä­kert från 1840-ta­let och jag an­vän­der den dag­li­gen. Det är häf­tigt med sa­ker som hål­ler i hund­ra­tals år – den är otro­ligt väl­gjord och kom­pli­ce­rad att till­ver­ka. Jag gil­lar lam­por ock­så, de ska bå­de va­ra vack­ra och funk­tio­nel­la. Det är näs­tan som en li­ten fan­ta­si, där in­te ba­ra de­sig­nen gör skill­na­den ut­an ock­så lju­set som den till­för rum­met. Jag har all­tid va­rit fa­sci­ne­rad av tek­no­lo­gi, ljus­käl­lor och ener­gi. Belys­nings­bran­schen är trev­lig för man kan va­ra li­te mer även­tyr­lig och ta ut sväng­ar­na, då det in­te är en li­ka stor in­ve­ste­ring som när man kö­per möb­ler. Vart vill du ta Tom Dix­on in i fram­ti­den?

– Det har ta­git oss sjut­ton år att ta oss hit och det har va­rit myc­ket svå­ra­re än vad jag nå­gon­sin ha­de kun­nat ana, men jag tror att vi kom­mer att när­ma oss ett hel­hetskon­cept med sma­ker och dof­ter. Kans­ke kom­mer vi även od­la vå­ra eg­na rå­va­ror. Jag tror de­fi­ni­tivt att vi kom­mer att ut­fors­ka främ­man­de mark. Li­vet är fullt av över­rask­ning­ar. Framö­ver vän­tar en de­sign­tour i Nor­da­me­ri­ka och vi ar­be­tar just nu med ett in­tres­sant Mi­lano­pro­jekt, där jag in­te kan av­slö­ja nå­got än­nu. Jag kom­mer även att till­bringa en hel del tid i Shang­hai, där vi väx­er så det kna­kar.

Ljus­stakse­rie Swirl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.