5 snab­ba med Ime­nel­la

Med en lång kar­riär som en av Sve­ri­ges bäs­ta dan­sa­re är Ime­nel­la nu en av Sve­ri­ges mest lo­van­de mu­sikar­tis­ter. I sin kar­riär har hon själv­klart ploc­kat upp en hel del vär­de­ful­la beau­ty-tips och för Pla­za Kvin­na be­rät­tar hon om kne­pen och pro­duk­ter­na hon i

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Ko­kos­ol­ja, 155 kr, Vi­ta Coco.

Vad är ditt bäs­ta beau­ty-tips? – Det kan va­ra väl­digt svårt att få bort ögon­ma­ke­up, spe­ci­ellt om man an­vän­der vat­ten­fast ma­sca­ra. Så istäl­let för att an­vän­da sig av dy­ra smink­bort­tag­nings­pro­duk­ter kan man väl­ja nå­got så en­kelt som tra­di­tio­nell ko­kos­ol­ja. Det går väl­digt fort, är na­tur­ligt och väl­digt pris­värt! Jag är helt be­satt av ko­kos­ol­ja och kan in­te le­va ut­an det.

Shea But­ter, 185 kr, The Bo­dy Shop.

Hur tar du hand om ditt hår? – Jag ser all­tid till att mitt hår är åter­fuk­tat med she­a­smör, då afro­hår väl­digt lätt blir torrt och bryts av. Jag bru­kar an­vän­da fle­ra le­a­ve-in-pro­duk­ter som är bra för hå­ret och på nat­ten so­ver jag med flä­tor och en si­den­sjal för att in­te kud­den ska sli­ta på strå­na.

Hur räd­dar du en då­lig hår­dag? – Jag blö­ter hå­ret och kra­mar in en or­dent­lig klick­hår­mous­se. Det ska­par snabbt en rik­tigt snygg wet-look och när det tor­kat har jag istäl­let van­sin­nigt snyg­ga vå­gor. Lad­da ock­så upp med kep­sar och mös­sor som du kän­ner dig snygg i. Det kan räd­da vil­ken då­lig hår­dag som helst!

Bäs­ta skön­hets­rå­det du fått? – I mitt hem­land är det van­ligt att gö­ra eg­na an­sikts­mas­ker. Min mam­ma bru­ka­de gö­ra en mask till mig med gurk­me­ja och ho­nung. Den gör jag själv nu och an­vän­der un­der 30 mi­nu­ter en till två gång­er i vec­kan – det är ren ma­gi för hu­den! Gurk­me­ja är en stark an­tiox­i­dant som ver­kar an­ti­in­flam­ma­to­riskt och an­ti­bak­te­ri­ellt, vil­ket hjäl­per mot bå­de ac­ne och ut­slag som kan dy­ka upp un­der men­sen el­ler stres­si­ga pe­ri­o­der. Jag re­kom­men­de­rar det starkt – you will not reg­ret it!

Vil­ken är din sig­na­tur­doft och var­för fast­na­de du för den? – Jag gil­lar enk­la och frä­scha dof­ter. En som jag fast­nat för på se­nas­te ti­den är Ri­tu­als Sa­ku­ra. Den dof­tar så him­la gott, kos­tar in­te skjor­tan och det finns ett rik­tigt bra ut­bud av oli­ka pro­duk­ter med sam­ma doft.

The Ri­tu­al of Sa­ku­ra Bed & Bo­dy Mist, 180 kr, Ri­tu­als.

Curl Con­trol Mous­se, 229 kr, Mo­roc­canOil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.