NIKLAS ALM

FO­TO­GRAF

Plaza Magazine - - Medarbetare -

Niklas Alm bör­ja­de sin fo­to­kar­riär i ti­di­ga ton­å­ren i si­na för­äld­rars mörk­rum. Ef­ter någ­ra år på ska­te­board och ett sned­steg som jour­na­list, hit­ta­de han till­ba­ka till fo­tot som 25­åring. Han trivs som bäst när han står i stu­di­on och pil­lar med nå­got knepigt stilleben.

– I bör­jan av året köp­te jag en pro­jek­tor som jag ex­pe­ri­men­te­rat med. Jag ha­de sam­lat på mig li­te ro­li­ga idéer och när Pla­za hör­de av sig om ett jobb med sol­glas­ö­gon kän­de jag att det skul­le pas­sa per­fekt [si­dor­na 108–115]. Det kän­des in­tres­sant att ploc­ka in de oli­ka mil­jö­er­na i stu­di­on och an­vän­da mig av själ­va pro­jek­tio­nen som en del i ljus­sätt­ning­en.

Niklas job­bar i öv­rigt med bland an­nat Adi­das, Am­ne­sty, Bosch, Lo­ka, Norr­lands Guld, NK, Net­A­Por­ter och Sams­ung. Och häng­er med sin ny­föd­de son Ni­no.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.