SARAH CLY­NE SUND­BERG

SKRI­BENT

Plaza Magazine - - Medarbetare -

Sarah är född och upp­vux­en i Stock­holm och bo­satt i New York se­dan 2001 där hon gil­lar att cyk­la runt i pe­ri­fe­rin och sno­ka på bort­glöm­da stäl­len. Za­die Smith, Ma­don­na och Di­an Han­son hör till drö­min­ter­vju­er­na. Om att in­ter­vjua ar­ki­tek­ten Per­nil­la Ohrstedt på si­dor­na 78–83 sä­ger hon:

– Per­nil­la fram­står i myc­ket av den press jag läs­te som en gla­mo­rös it­girl. När vi träf­fa­des slogs jag av hur fi­nur­lig och ef­ter­tänk­sam hon ock­så är gäl­lan­de sin de­signprak­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.