25 HE­TA NAMN

Med te­a­tern i blo­det och en Ri­sing Star-no­mi­ne­ring för Unga Sop­hie Bell är sce­nen nu redo för 22-åring­en.

Plaza Magazine - - Innehåll 08.14 - TEXT EVA MAG­NUS­ZEWS­KA FOTO MARICA RO­SEN­GÅRD

Från Fe­lice Jankell via Frank Ge­hry till Kar­lie Kloss. Vi lis­tar de he­tas­te nam­nen in­om mo­de, ar­ki­tek­tur, kul­tur och krog.

Det en­da jag minns att jag verk­li­gen ve­lat bli för­u­tom skå­de­spe­la­re är pi­rat. Och då var jag fy­ra år. Jag har verk­li­gen för­sökt att gå emot mitt öde, men jag har för­stått att jag mås­te ha te­a­tern för att fun­ge­ra som män­ni­ska, sä­ger Fe­lice Jankell.

Fe­lice är dot­ter till skå­de­spe­la­ren Thorsten Flinck och ra­di­o­pro­fi­len An­ni­ka Jankell. Var­ken hon el­ler systern

PLAZAπ MA­GA­ZI­NE Hap­py Jankell har kun­nat mot­stå det nedärv­da skå­de­spe­la­ryr­ket, ut­an har i

stäl­let stöt­tat varand­ra för att mäk­ta med bran­schens hår­da kon­kur­rens.

– Att få ha min lil­la­sys­ter Hap­py vid min si­da, bå­de som stöd och som boll­plank, är en rik­tig yn­nest. Jag för­stod ti­digt att det är ett tungt yr­ke med sten­hård kon­kur­rens och att man mås­te job­ba hårt om man verk­li­gen vill bli bra på det.

Det hår­da ar­be­tet har minst sagt lö­nat sig. I dag är Fe­lice no­mi­ne­rad som Ri­sing Star av Stock­holms filmfes­ti­val, tack va­re hu­vud­rol­len i Unga Sop­hie Bell som ha­de världs­pre­miär ti­di­ga­re i no­vem­ber på sam­ma fes­ti­val. Hon är dess­utom hög­ak­tu­ell i den nya scan­dicri­me-se­ri­en 100

co­de, som kom­mer att sän­das på Ka­nal 5 nå­gon gång un­der näs­ta år. Det är en in­ter­na­tio­nell stor­sats­ning för­fat­tad och re­gis­se­rad av Bob­by Mo­re­sco ( Crash och

Mil­li­on dol­lar ba­by) och pro­du­ce­rad av svens­ke Hen­rik Bastin. Där spe­lar hon dot­ter till Mi­chael Nyqvist.

– Det var en fan­tas­tisk ka­rak­tär att få gå in i. Jag spe­lar en gans­ka sköt­sam re­bell med själs­li­ga sår som för­lo­rat sin mam­ma i can­cer och som har ett kom­pli­ce­rat för­hål­lan­de till sin pap­pa.

Hur var det att spe­la mot Mi­chael Nyqvist?

– Jag och Mic­ke ha­de se­dan förs­ta in­spel­nings­da­gen en spe­ci­ell ton i vårt skå­de­spel, som kän­des väl­digt själv­klar och äk­ta. Han är en ex­tremt jord­nä­ra och be­gå­vad skå­de­spe­la­re och det är enormt lä­ro­rikt att få spe­la med per­so­ner som verk­li­gen kan sin sak.

Hur kän­des det att bli till­frå­gad för rol­len?

– När jag prov­fil­ma­de till­sam­mans med Mic­ke och Bob­by Mo­re­sco var jag väl­digt ner­vös och ”en­ligt boken” i mitt skå­de­spel. Så när vi läs­te ige­nom ma­nus tit­ta­de Mic­ke på mig och sa: ”Ski­ta ner det. Du be­hö­ver in­te va­ra så duk­tig. Ski­ta till det. Det är ba­ra du och jag.” Då hän­de nå­got in­om mig och det blev nog min bäs­ta casting nå­gon­sin. När jag gick där­i­från kän­de jag ba­ra att jag mås­te ha rol­len! Så när de ring­de da­gen ef­ter och er­bjöd mig rol­len blev jag ju enormt glad.

Vil­ket blir ditt sto­ra ge­nom­brott?

– Oj, det är så svårt att sä­ga. Det man tror ska bli en suc­cé kan ju vi­sa sig bli värl­dens flopp, och tvärtom. Men min sto­ra stol­het är Unga Sop­hie Bell, för att jag nog ald­rig ti­di­ga­re ve­lat ha nå­got så myc­ket.

Vad har du mer på gång?

– Jag har pre­cis på­bör­jat in­spel­ning­en av lång­fil­men Ale­na, ba­se­rad på Kim W. An­ders­sons se­rie­bok. Jag spe­lar en rik­tigt cool ka­rak­tär där!

” Jag för­stod ti­digt att det är ett tungt yr­ke med sten­hård kon­kur­rens.”

25 HE­TA NAMN IN­OM MU­SIK, MO­DE, KROG OCH KONST

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.