ANDRE­AS KOCK

FO­TO­GRAF

Plaza Magazine - - Medarbetare -

Andre­as är född och upp­växt i Stock­holm. Ef­ter ut­bild­ning­en på Berg­hs bör­ja­de han job­ba som art director på bland an­nat an­ri­ka Hall & Ce­derqvist. Han har fo­to­gra­fe­rat för allt från H&M och NK till ma­ga­sin som Café, BON och rys­ka Vo­gue. Andre­as står bakom ett av det­ta num­mers mo­de­jobb.

– Idén till job­bet är in­spi­re­rat av hös­tens mo­de­vis­ning­ar, en mo­dell som tar sig mel­lan oli­ka run­ways på en long­board. Vi plå­ta­de i Stock­holm men val­de mil­jö­er som man in­te di­rekt kan plats­be­stäm­ma: ba­lu­stra­der, ka­na­ler och bro­ar som li­ka gär­na kun­de va­ra Paris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.