Folk ta­lar om ...

Plaza Magazine - - Nu -

... att Banksy ar­re­ste­rats i London. Ny­he­ten spreds som en löp­eld vi­ralt och många be­fa­ra­de att graf­fiti­konst­nä­rens iden­ti­et nu var av­slö­jad. Ryk­tet vi­sa­de sig dock va­ra falskt och Banksyfans världen över kan an­das ut över att den mytomspun­ne konst­nä­rens iden­ti­tet fort­fa­ran­de är okänd.

... att mu­sik­du­on Ko­rall­re­ven har ta­git hjälp av kon­tro­ver­si­el­le stre­et­konst­nä­ren NUG när de de­sig­nat sitt om­slag till sin se­nas­te ski­van Se­cond Co­min'. Det är in­te förs­ta gång­en NUG bju­dits in i mer an­ri­ka sa­long­er. Hans graf­fiti­verk går bland an­nat att se på re­stau­rang­en Ta­ver­na Bril­lo i Stock­holm.

... att grun­dar­na bakom det ita­li­ens­ka mo­de­mär­ket Dol­ce & Gab­ba­na fri­as från an­kla­gel­ser­na om skat­te­brott. Du­on döm­des ti­di­ga­re i år till vill­kor­ligt fäng­el­se­straff på 18 må­na­der för att ha un­dan­hål­lit sta­ten 200 mil­jo­ner eu­ro i skatt, men skat­te­brotts­må­let läggs nu ner ef­ter att tea­met över­kla­gat den ti­di­ga­re do­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.