IKO­NER & NYTÄNKARE

Pla­zas mo­de­be­va­ka­re So­fia Ed­gren har koll på det all­ra se­nas­te.

Plaza Magazine - - Stil Utvalt -

SMART TRÄNINGSESTETIK

Lux­u­ös es­te­tik ba­lan­se­rat med funk­tion är led­or­den i bra­si­li­ans­ke de­sig­nern Pedro Lou­renços nya dam­lin­je för Ni­ke. Am­bi­tio­nen har va­rit att mat­cha ett ur­bant trä­nings­liv där plag­gen även ska plat­sa ut­an­för gym­met – ut­an att för­or­sa­ka in­no­va­tions­tänk. Kol­lek­tio­nen byg­ger på tre looks där smar­ta ma­te­ri­al­val blan­das med Lou­renços per­son­li­ga sig­num.

HEM­MA HOS HERMÈSSCARFEN

Värl­dens för­mod­li­gen mest om­su­sa­de scarf – den klas­sis­ka i si­den från Her­mès – har fått ett eget hus. Vi pra­tar dock ing­et fy­siskt så­dant, ut­an ett vir­tu­ellt, där du ge­nom ro­li­ga il­lust­ra­tio­ner och fil­mer gui­das till al­le­han­da scarf­ku­ri­o­sa. För­u­tom vis­ning av hund­ra­tals scar­far ges bland an­nat ett styc­ke sil­keshi­sto­ria samt nyt­tig in­for­ma­tion om hur du kny­ter din Her­mès. Har du ing­en? Inga pro­blem – själv­klart går det att shop­pa från hem­si­dan.

DEN SOM VÄN­TAR PÅ NÅ­GOT GOTT, VÄN­TAR PÅ MCQUEEN

Alex­an­der McQueen-fans kan re­dan nu bo­ka in en Lon­donweek­end i vår. I mars öpp­nar näm­li­gen Sa­vage

Beau­ty, den mytomspun­na ret­ro­spek­ti­va ut­ställ­ning­en som vi­sa­des på Metro­po­li­tan Mu­se­um of Art 2011 – och där lyc­ka­des ham­na i topp tio bland de mest sed­da ut­ställ­ning­ar i mu­se­ets 141-åri­ga histo­ria. Som bonus skvall­ras det dess­utom om att den brit­tis­ka upp­föl­ja­ren kom­mer att bli be­tyd­ligt stör­re än när det be­gav sig i New York.

DÖ­DEN KLÄR HEN­NE

Kan sorg va­ra vac­kert? Ja, i al­la fall ur ett mo­de­per­spek­tiv – och i ut­ställ­ning­en på te­mat som vi­sas på Metro­po­li­tan of Art i New York. Ge­nom ett tret­ti­o­tal hög­kva­li­ta­ti­va sor­ge­dräk­ter vill man för­med­la hur sorgri­tu­a­len – este­tiskt, mo­de­mäs­sigt och kul­tu­rellt – har för­änd­rats över ett se­kel. Bland plag­gen, syd­da mel­lan 1815 och 1915, syns bland an­nat de svar­ta sorg­klän­ning­ar som brit­tis­ka drott­ning Victo­ria och dans­ka drott­ning Alex­an­dra bar ef­ter att de bli­vit än­kor.

Pedro Lou­renços kol­lek­tio­nen släpps i no­vem­ber på Ni­ke. com/Ni­ke­lab.

Hög­kva­li­ta­ti­va sor­ge­klä­der ställs ut på The Met i New York.

Alex­an­der McQueen.

På la­mai­son­de­scar­res. com som de­sig­nats av Ba­li Bar­ret, be­rät­tas histo­ri­en om Hermèsscarfen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.