3 X JUL­DOF­TER

Plaza Magazine - - Stil Skönhet -

När ju­len när­mar sig med storm­steg är det svårt att stå emot käns­lan av att stan­na in­ne, pyn­ta, om­ge sig med al­la de tra­di­tio­nel­la dof­ter­na som gör sä­song­ens störs­ta hög­tid. Här är tre al­ter­na­tiv.

1. KAR­DE­MUM­MA

Dof­ten av kar­de­mum­ma är som dof­ten av ett hem: vär­man­de, trös­tan­de och be­tryg­gan­de. Ele­gan­ta unis­ex­par­fy­men från Her­mès är full av den sen­su­el­la kryd­dan som sla­git sig sam­man med fris­ka och frä­scha träno­ter. En upp­le­vel­se. Her­mès, Voyage d’Her­mès.

2. VA­NILJ

Va­nilj och rom är en un­der­bar kom­bi­na­tion och ger den an­nars så mju­ka va­nil­jen li­te mer kryd­da. Ing­en me­sig cupca­ke-va­ri­ant av va­nilj det­ta, ut­an en mer vux­en­ver­sion pepp­rad med styr­ka och gra­ce. Per­fekt till jul­klän­ning­en. Mo­na di Orio, d’or va­nil­le.

3. MAN­DA­RIN

Här­ligt saf­ti­ga man­da­ri­ner hör sä­song­en till. I den här tapp­ning­en är de li­ka fris­ka, fruk­ti­ga och läck­ra som man tän­ker sig att ett rik­tigt fint ex­em­plar ska va­ra. De får ock­så säll­skap av gra­pe­frukt i en be­ru­san­de ci­trus­bland­ning. Bond No.9, Litt­le Ita­ly.

23

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.