ALEX­IS HOLM

Plaza Magazine - - Stil Inredning - Sko­de­sig­nern bakom Gram som gjort världs­suc­cé med dres­sa­de snea­kers.

Det var vå­ren 2006 som de förs­ta Gram­s­kor­na dök upp på Sve­ri­ges mer trend­käns­li­ga föt­ter. Snea­kers som fins­kor, el­ler vice ver­sa? Oav­sett vil­ket dröj­de det in­te länge för­rän de spred sig ut­an­för lan­dets grän­ser, till ce­leb­ra gar­de­ro­ber som Ka­nye Wests och brit­tis­ka mo­de­de­sig­nern Kim Jo­nes. Fö­re­ta­get har vux­it re­jält se­dan dess, men det är fort­fa­ran­de Alex­is Holm som de­sig­nar varen­da mo­dell, väl­jer var­je tyg­bit och mat­char den med rätt snö­re.

Vad gil­lar du mest med snea­kers?

– Char­men är ju att det har bli­vit ett sam­lings­ord för ett väl­digt brett este­tiskt ut­tryck som in­ne­fat­tar allt från en Air Jor­dan till en Ho­gan, och allt där­e­mel­lan. Så ur ett de­sign­per­spek­tiv är det så klart kul att ha gott om plats att le­ka. Den ur­sprung­li­ga in­spi­ra­tio­nen till Gram kom från oli­ka håll. Dels fanns en stark vil­ja att ska­pa nå­got nytt, dels tan­ken att hö­ja rib­ban för hur en sko kan och får se ut, spe­ci­ellt gäl­lan­de ma­te­ri­al.

Det är en hel del män­ni­skor som går runt i di­na skor i dag – var­för har det bli­vit så?

– Gram har va­rit tyd­li­ga med att kom­mu­ni­ce­ra en pro­dukt och in­te en livs­stil, vil­ket ger al­la som gil­lar skon en chans att kö­pa den ut­an att ock­så be­hö­va bä­ra en surf­brä­da el­ler kö­pa en skinn­jac­ka med ni­tar. Vi de­sig­nar och till­ver­kar dess­utom skor som folk kän- ner sig be­kvä­ma i och som speg­lar en klas­sisk sil­hu­ett men i upp­da­te­ra­de ma­te­ri­al och fär­ger. Gram bär du för att vi­sa vad du står för, ut­an att be­hö­va stå för nå­got an­nat än just dig själv.

Du ska­par fort­fa­ran­de al­la era mo­del­ler själv. Var får du all in­spi­ra­tion ifrån?

– Sann in­spi­ra­tion har ing­en di­rekt käl­la; den kan kom­ma när varm­vatt­net plöts­ligt stängs av, när jag le­tar ef­ter nå­got i ore­dan på mitt kon­tors­bord, el­ler av ett ljud som på­min­ner mig om nå­got an­nat. Men för di­rekt in­spi­ra­tion tit­tar jag på ni­scha­de livssti­lar el­ler pro­fes­sio­nel­la yr­ken, som ar­mén, bergsklätt­ra­re el­ler byggjobbare. Där finns en ge­di­gen ge­nu­i­ni­tet som jag gil­lar.

I dag bor du i Hong Kong och dri­ver dess­utom Squa­restre­et till­sam­mans med Da­vid Ericsson. Hur gick det till?

– Det var Gram som tog mig till Hong Kong. Vi har till­ver­kat skor i sam­ma pro­vins i snart tio år och 2006 bör­ja­de jag re­sa till Hong Kong för att ska­pa kol­lek­tio­ner­na och hål­la koll på fa­bri­ken. Da­vid kom in i bil­den sent 2009 och fö­reslog att jag skul­le flyt­ta hit, ef­tersom han be­höv­de nå­gon att de­la hy­ran med. Vi öpp­na­de Squa­restre­et [bu­tik och showroom för egen­de­sig­na­de mär­ken som Vo­id Wat­ches och Ham­mer & Need­le, red. anm.] i vårt ge­men­sam­ma kon­tor här 2010.

Vad är näs­ta steg för Gram?

– Vi tar små steg he­la ti­den, men jag tror att näs­ta sto­ra för­änd­ring kom­mer att va­ra fler eg­na bu­ti­ker och kanske en ny pro­dukt­grupp att le­ka med.

Vil­ka skor går du helst om­kring i?

– Jag bär mest pro­to­ty­per som jag tyc­ker blev rik­tigt bra, men li­ka of­ta ser du mig i and­ra varu­mär­ken. Det hand­lar om mitt in­tres­se för design och skor, jag har en stor sam­ling. Fast fle­ra är skur­na mitt itu, det är ett en­kelt sätt för mig att lä­ra mig om nya ma­te­ri­al och till­verk­nings­tek­ni­ker.

Text Niklas Malmborg Fo­to­gra­fe­rad av Cal­vin Sit i Hong Kong.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.