AND­RUM I MI­LA­NO

Angelos Bra­tis blev en snackis när Gi­or­gio Ar­ma­ni ny­li­gen tog ho­nom un­der si­na ving­ar. I sitt mi­la­ne­sis­ka hem lå­ter den gre­kis­ke de­sig­nern in­red­ning­en fär­gas av sitt mo­de.

Plaza Magazine - - Innehåll 08.14 - TEXT JO­HAN KELLLMAN LARS­SON

Hos de­sig­nern Angelos Bra­tis fär­gas in­red­ning­en av mo­det.

Angelos Bra­tis var åt­ta år gam­mal när han för­stod att han vil­le ar­be­ta in­om mo­de­in­du­strin. När han var tio bad han sin mam­ma kö­pa en trench­coat åt ho­nom. I sam­ma ve­va bör­ja­de han skis­sa på eg­na kol­lek­tio­ner. Klä­der och mo­de fanns i hans dna. Angelos mor var söm­mers­ka och han väx­te bok­stav­ligt ta­lat upp i hen­nes atel­jé i Aten om­gi­ven av klän­ning­ar – det som se­na­re i li­vet skul­le bli hans kall.

– Jag satt där på atel­jé­gol­vet och lek­te sam­ti­digt som jag re­cen­se­ra­de hen­nes kre­a­tio­ner. Det jag har lärt mig av mam­ma är främst vik­ten av tek­nik. Och det hår­da, of­ta osyn­li­ga ar­be­te som lig­ger bakom. Hon har in­flu­e­rat mig på al­la tänk­ba­ra sätt.

På mo­de­vec­kan i Mi­la­no i sep­tem­ber bjöds Angelos Bra­tis in av själ­vas­te Gi­or­gio Ar­ma­ni att vi­sa sin vår- och som­mar­kol­lek­tion 2015 på vit­tom­ta­la­de Te­atro Ar­ma­ni – en er­känd he­ders­be­ty­gel­se som gav eko i he­la mo­de­värl­den. Men re­dan 2011 fick många upp ögo­nen för den gre­kis­ke mo­de­ta­lang­en när ita­li­ens­ka Vo­gue och mo­de­or­ga­ni­sa­tio­nen Al­taRo­ma ut­såg ho­nom till vin­na­re i de­sign­täv­ling­en Who is on next? Och i ja­nu­a­ri i fjol lis­ta­de Wall­pa­per Angelos som ett av mo­de­värl­dens sto­ra fram- tids­namn. Men, för­kla­rar Angelos Bra­tis öd­mjukt och till sy­nes all­de­les upp­rik­tigt, ut­mär­kel­ser och ex­po­ne­ring är be­ty­del­se­fullt men väger lätt i jäm­fö­rel­se med and­ra, mer oskatt­ba­ra vär­den:

– Att gö­ra män­ni­skor gla­da och att få dem att kän­na sig vack­ra är det jag brin­ner för. Vid ett till­fäl­le kom en kvin­na fram till mig och sa att hon ha­de bu­rit min klän­ning sam­ma kväll som hon träf­fa­de sitt livs kär­lek. Den sor­tens re­ak­tio­ner är omist­li­ga.

Angelos Bra­tis föd­des i Gre­kland och flyt­ta­de se­na­re till Hol­land för att stu­de­ra vid Ar­tEZ In­sti­tu­te of the Arts. För tre år se­dan flyt­ta­de han till Mi­la­no. Men Angelos gre­kis­ka ur­sprung är i hög grad fort­fa­ran­de syn­ligt i hans ut­tryck.

– Många sä­ger att de ser en grekisk iden­ti­tet i mi­na kre­a­tio­ner. Det hand­lar om klä­der­nas rö­rel­se, de vack­ra fär­ger­na, en­kel­he­ten och geo­me­trin.

Angelos ur­säk­tar sig plöts­ligt i te­le­fo­nen och ber mig hänga kvar. Han be­fin­ner sig i sin bo­stad på vack­ra ga­tan via Mar­co­na i cen­tra­la Mi­la­no. Lä­gen­he­ten har fått en mind­re vat­tenläc­ka i väg­gen och nu för­sö­ker de lo­ka­la hant­ver­kar­na över­ty­ga ho­nom att den alltid va­rit där.

– Ty­piskt ita­li­e­na­re, mum­lar han och fnis­sar så att det skra­par i lu­ren. Själv­klart har den in­te va­rit där ti­di­ga­re, jag le­ver ju på att se de­tal­jer, mig lu­rar de in­te!

”DET JAG HAR LÄRT MIG AV MAM­MA ÄR FRÄMST VIK­TEN AV TEK­NIK.”

”NÄR JAG IN­RE­DER TÄN­KER JAG ALLTID ATT BO­STA­DEN SKA SPEG­LA STA­DEN.”

” Tänk grekisk gu­din­na, fast på ett kon­tem­po­rärt vis”, skrev in­fly­tel­se­ri­ka Wo­men’s Wear Daily om Angelos Bra­tis klän­ning­ar på Mi­la­nos mo­de­vec­ka. Mi­ni­ma­lis­tis­ka, sen­sib­la, re­na och otvung­na är an­nars ord som mo­de­tid­ning­ar­na bru­kar an­vän­da för att be­skri­va hans kre­a­tio­ner. Just des­sa ad­jek­tiv fun­ge­rar även om man vill sät­ta ord på mo­de­de­sig­nerns in­red­nings­stil. Hans mon­dä­na lä­gen­het ba­dar i na­tur­ligt ljus och Angelos mix­ar vin­ta­ge­möb­ler med mo­dern design. Här hit­tas ock­så en del klas­si­ker sig­ne­ra­de bland and­ra Ar­te­mi­de (lam­por), Her­man Mil­ler och Kon­stan­tin Gr­cic (sto­lar) samt Pa­o­la Na­vo­ne (sof­fa).

– Jag vil­le ska­pa ett hem som hör hem­ma i Mi­la­no. Så tän­ker jag alltid när jag in­re­der – bo­sta­den ska speg­la sta­den. Sto­ra de­lar av in­red­ning­en har jag köpt på små af­fä­rer här om­kring i cen­tra­la Mi­la­no. Fas­tig­he­ten är från 1800-ta­let så det är fan­tas­tis­ka golv och ut­sök­ta de­tal­jer. Jag har in­rett med al­la ma­te­ri­al som jag tyc­ker om: me­tall, trä, mar­mor och glas. Fär­ger­na i lä­gen­he­ten be­skri­ver han som nyck­ful­la. – Jag an­vän­der grått och oli­ka ny­an­ser av blått. Fär­ger­na är moody, pre­cis som Mi­la­no! Him­len här är väl­digt skif­tan­de.

Angelos ur­säk­tar sig igen och skäl­ler li­te på hant­ver­kar­na, se­dan ploc­kar han upp trå­den:

– Hur man ska in­re­da är omöj­ligt att sä­ga, ef­tersom det be­ror på hu­set. På sam­ma sätt som en klän­ning för­änd­ras be­ro­en­de på mo­del­len. Men ge­ne­rellt, und­vik att ha för myc­ket sa­ker. En bo­stad mås­te kun­na an­das. Men å and­ra si­dan mås­te det ock­så fin­nas en mys­fak­tor, jag av­skyr hem som ser ut som ett gal­le­ri.

II­de­signstu­di­onvar­dags­rum­metstår­finn­sen man­ne­käng­bland an­nat gyll­ne speg­lar de­sig­na­de av Angelos, en Giò doc­kaPon­ti-från­få­töljStock­man.som­klätt­sDe­nomoch­sto­ra­en­tav­lan golv­lam­pa från Ar­te­mi­de. På gol­vet står en...

En av Angelos Bra­tis klän­ning­ar.

FOTO MAR­CO BER­TOLI­NI

Mar­mor­bor­det i var­dags­rum met rym­mer bland an­nat en ljus­hål­la­re med lock och hand­tryck från For­na­set­ti och YSL.

I de­signstu­di­on står en man­ne­käng­doc­ka från Stockman. Den sto­ra tav­lan på gol­vet ra­mar in det be­röm­da Stockman-mönst­ret av Mar­tin Mar­gi­e­la. Ori­gi­nalk­a­kel på gol­vet.

Angelos Bra­tis vår/som­mar 2015-kol­lek­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.