GA­TANS LAG

Möt tre mo­de­de­sig­ner som häm­tar kraft från stre­et­kul­tu­rens es­te­tik och sound.

Plaza Magazine - - Innehåll 08.14 -

Tre mo­de­de­sig­ner som häm­tar kraft från stre­et­kul­tu­ren.

SI­LAS AD­LER

Grun­da­re av mär­ket Soulland som bland an­nat bärs av Jay-Z.

Soulland föd­des när Si­las Ad­ler hop­pa­de av gym­na­si­et 2001 och be­höv­de blid­ka sin mam­ma med en till­räck­ligt bra ur­säkt. Han skul­le star­ta ett eget kläd­mär­ke, sa han, och bör­ja­de säl­ja egentryck­ta T-shirts till si­na ska­te­board­kam­ra­ter som han um­gicks med kring Fæl­led­par­ken och Jar­mers plads i Kö­pen­hamn. In­tres­set och am­bi­tio­ner­na väx­te. Med fort­satt tyd­li­ga stre­e­tin­flu­en­ser i ryg­gen blic­ka­de Si­las mot New York, där grän­ser­na mel­lan ska­te­board­kul­tu­ren och mo­de­värl­den blev allt sud­di­ga­re. Till­sam­mans med sin af­färspart­ner Jacob Kampp Ber­li­ner gjor­de Si­las för sju år se­dan sin förs­ta he­la kol­lek­tion och har nu upp­märk­sam­mats glo­ben runt: från New York Ti­mes och ID Ma­ga­zi­ne till Bang­kok Post, The Gu­ar­di­an och Da­zed & Con­fu­sed. Si­las har sett si­na klä­der på Jay-Z och pri­sats som årets de­sig­ner i hem­lan­det Dan­mark.

Du bör­ja­de med att tryc­ka T-shirts, och nu gör du he­la kol­lek­tio­ner med skräd­da­de plagg. Väx­er du och Soulland upp till­sam­mans?

– Ja, det kan kän­nas li­te cor­ny att sä­ga det men kol­lek­tio­ner­na är väl­digt per­son­li­ga. De le­ver ett liv som på­min­ner om mitt eget och änd­rar sig li­te på sam­ma sätt. Men sam­ti­digt gör vi två hund­ra pro­duk­ter två gång­er om året, så jag kan in­te va­ra he­la kol­lek­tio­nen själv. Man kan gilla Soulland ut­an att ve­ta vem jag är och det känns bra.

Men Soulland är väl­digt myc­ket du och din käns­la för kom­bi­na­tio­nen stre­etwear och klas­siskt herr­mo­de, som i din epo­ny­ma hu­vud­bo­nad

en klas­sisk fe­do­ra­hatt med skär­men från en ba­se­ball­keps …

Ad­ler fe­do­ra,

The

– Den är ett sig­num bå­de för oss och för vår fi­lo­so­fi. Jag väx­te upp på 1990-ta­let och då var samp­ling en väl­digt stor del av ens värld, sär­skilt in­om hip­hop- och ska­te­board­kul­tu­ren. Tän- ket med att mixa det som in­te är tänkt att mix­as är en vik­tig del av min design.

Vad in­flu­e­rar dig mest just nu?

– Den ne­ga­ti­va ef­fek­ten av att kon­su­me­ra in­ter­net som kre­a­tiv per­son är att du lätt får för myc­ket in­put, och det blir svårt att sor­te­ra kva­li­te­ten på di­na eg­na idéer. Jag för­sö­ker att kon­stant ma­ta min hjär­na med in­spi­ra­tion som in­te har med klä­der att gö­ra, för att ha hjär­nans fo­kus på an­nat än mo­de. Jag för­sö­ker lä­sa en del so­ci­al­te­o­ri, kol­la på konst och sät­ta mig själv i po­si­tio­ner där jag är i the shoo­ting li­ne för att bli in­spi­re­rad. Fast det sä­ger jag nu, sen kol­lar jag Instragram och då bör­jar bom­bar­de­mang­et igen.

Var har Soulland sin fram­tid?

– Vi har ar­be­tat väl­digt hårt in­ternt i två år men nu ser vi fram emot att job­ba mer ex­ternt igen. Vi ska öpp­na vår and­ra fy­sis­ka bu­tik i Bang­kok och se­dan har vi am­bi­tio­nen att öpp­na en ny bu­tik per år där­ef­ter. Vi har även fått vår an­sö­kan god­känd att vi­sa näs­ta kol­lek­tion på mo­de­vec­kan i London i vår. Vi är redo för näs­ta steg.

Text Niklas Malmborg Fo­to­gra­fe­rad av Jef­fe­ry Richt i Kö­pen­hamn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.