LUN­CHEN

De har byggt sin fram­gång på att ska­pa kam­pan­jer och di­gi­ta­la värl­dar för mo­de­värl­dens störs­ta varu­mär­ken. Nu har de själ­va bli­vit mo­deska­pa­re.

Plaza Magazine - - Innehåll 08.14 - TEXT KON­RAD OLSSON FOTO JA­MIE FERGU­SON

Mo­de­ent­re­pre­nö­rer­na Jens Grede och Erik Torstens­son.

– Jag var full på Dow­ning Stre­et 10 i går, sä­ger Jens Grede och sip­par på en två de­ci­me­ter hög kall­pres­sad grön­sak­sjuice.

– Vi var där för att fi­ra London Fashion We­ek, fyl­ler Erik Torstens­son i. Det var coolt att ha va­rit där. Li­te buc­ket list på den. Ef­teråt skul­le vi gå på Ka­te Moss Mar­di Gras-par­ty, men vi bör­jar bli gam­la nu och åk­te hem kloc­kan tolv.

Vi be­fin­ner oss i ta­kre­stau­rang­en på med­lems­klub­ben Sho­re­dit­ch House i öst­ra London, och re­dan i de förs­ta me­ning­ar­na le­ver Jens och Erik upp till me­die­bil­den av dem som två 35-åri­ga mo­de­ent­re­pre­nö­rer på väg upp­åt i hi­e­rar­kin: kläd­samt av­mät­ta gente­mot bran­schens störs­ta stjär­nor och barns­ligt star­struc­ked över att ha fått par­ta på pre­miär­mins­ter­re­si­den­set.

En Ka­te Moss-fest lå­ter in­te helt dumt?

JENS: Det är nå­got var­je kväll i fy­ra vec­kor, två gång­er om året. Man mås­te pri­o­ri­te­ra. Vi ha­de myc­ket jobb att gö­ra i dag.

Fram­gångs­sa­gan om Jens och Erik bör­jar bli en mo­dern le­gend vid det här la­get, be­rät­tad i så­väl Da­gens In­du­stri som GQ. Två unga ska­te­boar­då­ka­re från svensk små­stad möt­tes när de ar­be­ta­de för ma­ga­sin­gu­run Ty­ler Brû­lé i 2000-ta­lets bör­jan. Till­sam­mans star­ta­de de re­klam­by­rån Sa­tur­day 2003 med am­bi­tio­nen att ska­pa kam­pan­jer åt värl­dens störs­ta mo­de­mär­ken. Ef­ter en snubb­lan­de start hit­ta­de de sin nisch i mo­dets väx­an­de on­li­ne­värld. De lan­da­de Ba­len­ci­a­ga som kund, blev chefre­dak­tö­rer för mo­de­tid­ning­en Man about town och fick sitt ge­nom­slag när de pit­cha­de herr­mo­de­bu­ti­ken Mr Por­ter för Net-A-Porters grun­da­re Na­ta­lie Mas­se­net. Res­ten är mo­de­histo­ria. I dag styr de över ett mo­de- och me­di­e­konglo­me­rat spritt över tolv bo­lag, med över 300 an­ställ­da och fi­li­a­ler i New York, Los Angeles och Mi­la­no. För­u­tom re­klam­by­rån dri­ver de dis­tri­bu­tions­fö­re­ta­get To­mor­row, pr-by­rån RMO, ta­lang­bo­la­get ITB, mo­de­ma­ga­si­net In­du­strie, samt se­nas­te till­skot­ten – kläd­mär­ke­na Fra­me och Gra­ce. ERIK: Det hand­lar om att put the mo­ney whe­re your mouth is. Ef­ter att ha hjälpt mo­de­mär­ken i al­la år var det var dags att pro­va själ­va. Vår am­bi­tion var att ska­pa de per­fek­ta skin­ny-jean­sen.

Fra­me lan­se­ra­des för två år se­dan med hjälp av en av­vägd pr-kam­panj och jean­sen syn­tes snart på mo­del­ler och skå­de­spe­la­re à la Mi­ran­da Kerr och Si­en­na Mil­ler. Till DI sa­de Jens att Fra­me om­sat­te 45 mil­jo­ner kro­nor förs­ta året och att de skul­le dubb­la det året där­på. I dag sä­ger de att om­sätt­ning­en är ”av­se­värt hög­re än vi för­ut­st­påd­de” och att mär­ket säljs i över 500 bu­ti­ker världen över. In­te kons­tigt att de vil­le föl­ja upp suc­cén med yt­ter­li­ga­re ett va­ru­mär­ke. I feb­ru­a­ri lan­se­ra­des Gra­ce på London Fashion We­ek. ERIK: Vi tyck­te att det sak­na­des en viss typ av eve­ning wear för tje­jer till en okej prislapp. Grun­den är the litt­le black dress, se­dan har vi ad­de­rat top­par och skräd­da­de ko­sty­mer som ska fun­ka för spe­ci­el­la till­fäl­len: bröl­lop, cock­tail, smo­king­mid­da­gar. JENS: Det var in­te tänkt som en stor grej, men vår am­bi­tions­ni­vå har en ten­dens att öka i takt med att vi ger oss in i någon­ting. Tan­ken var att lan­se­ra det på en en­kel mid­dag, men en mid­dag ut­an klä­der kän­des bei­ge. Och ska man vi­sa klä­der mås­te det va­ra en viss ni­vå. Plöts­ligt ha­de vi en vis­ning sty­lad av [Lo­ves chefre­dak­tör] Ka­tie Grand med Ro­sie Hun­tington White­ley som mo­dell.

Jens Grede och Erik Torstens­son fo­to­gra­fe­ra­de ut­an­för sitt kon­tor i Sho­re­dit­ch den 16 sep­tem­ber i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.