Ga­tans kraft

Plaza Magazine - - Ledare - KON­RAD OLSSON chefre­dak­tör kon­rad@pla­za­ma­ga­zi­ne.com

DC-mös­san var den vi­ta punk­man­nens ras­ta­mös­sa.

Ett av mitt livs förs­ta rik­ti­ga stil­sta­te­ment var när jag som sex­ton­å­ring ha­de för va­na att dra en gam­mal stic­kad mös­sa långt ned över öro­nen och se­dan hasa den så långt bak­åt över pan­nan jag kun­de ut­an att hår­lin­jen syn­tes. I hardco­resta­den Umeå kal­la­des den för ”DC-mös­san”. Ety­mo­lo­gin bakom det­ta åter­finns i de många hardco­re­band som här­stam­ma­de från Washing­ton DC. Fram­för allt Fu­ga­zi, vars sång­a­re Ian MacKaye bar mös­san på det­ta vis. Det sägs att Ian i sin tur in­spi­re­rats av Bad Brains, vars afro­a­me­ri­kans­ka med­lem­mar bar mös­san helt en­kelt för att hål­la up­pe si­na rasta­flä­tor. DC-mös­san var den vi­ta punk­man­nens ras­ta­mös­sa.

Själv bar jag mös­san in­spi­re­rad av min vän Da­vid Sandström, då som nu världs­tur­né­ran­de trum­mis i hardco­re­ban­det Re­fu­sed. Me­dan Da­vid än i dag kan ses bä­ra DC-mös­san har jag själv gått vi­da­re till and­ra sti­lat­tri­but. Men att spå­ra si­na förs­ta stil­mäs­si­ga steg i en sub­kul­tur är långt ifrån unikt – frå­ga ba­ra mo­deska­par­na vi por­trät­te­rar i det här num­rets port­fo­lio.De är tre mo­dekre­a­tö­rer som al­la häm­tat kraft ur sin ung­doms in­tres­se för ga­tans stil och kul­tur, och i vux­en ål­der gjort det till sin kre­a­ti­va gär­ning.

Fak­tum är att he­la mo­de­värl­den är full av in­flu­en­ser från, hi­sto­ris­ka kopp­ling­ar till och sam­ar­be­ten med oli­ka ty­per av ga­tu­kul­tu­rer. Från Yves Saint Lau­rents flirt med be­at­nik­kul­tu­ren på 1950-ta­let till Pra­das mex­i­kans­ka stre­etart­möns­ter i vår­kol­lek­tio­nen 2014. Mo­de­värl­dens stän­di­ga in­flu­en­ser från stre­et­kul­tu­ren har i dag bli­vit så ve­der­tag­na att vi knappt hö­jer på ögon­bry­nen när Cha­nel ska­par si­na eg­na snea­kers för 9 000 kro­nor pa­ret. Det ska möj­ligt­vis till en Je­re­my Scott, som de­sig­nat en hel Mo­schi­no­kol­lek­tion i kit­chig McDo­nalds-es­te­tik, för att vi ska ha­ja till. I det­ta vil­le vi för­dju­pa oss när vi sat­te sam­man årets sista ut­gå­va av Pla­za Ma­ga­zi­ne. Mis­sa in­te Eva Mag­nus­zews­kas väl­skriv­na ge­nom­gång av mo­de­värl­dens om­fam­nan­de – och ibland ut­nytt­jan­de – av stre­et­kul­tu­ren på si­dor­na 74–77.

Till det­ta nummer fick vi ock­så möj­lig­he­ten att fånga mu­sik­sen­sa­tio­nen To­ve Lo mitt i hen­nes väg mot top­pen av mu­sik­värl­den. När vi in­led­de sam­ta­len med To­ves ma­na­ge­ment om att fo­to­gra­fe­ra hen­ne till det­ta num­mers om­slag häp­na­de vi över att vi­de­on till hit­lå­ten Ha­bits (Stay High) ha­de nått svind­lan­de 60 mil­jo­ner vis­ning­ar. Vid press­lägg­ning var den siff­ran mer än det dubb­la. Att hon dess­utom lig­ger trea på Bill­board-lis­tan känns som en mar­gi­nell bragd i jäm­fö­rel­se.

Det är pre­cis här vi vill att Pla­za Ma­ga­zi­ne ska va­ra. Mitt i kul­tu­ren, i synk med mo­de­värl­den. Det är ock­så där­för vi job­bat om vårt NU-block till att bli än­nu späns­ti­ga­re, med tyd­li­ga­re fo­kus på de namn som du som lä­sa­re bör kän­na till just nu.

Trev­lig läs­ning!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.