De­but om punk

HON LÅNG­FILMS­DE­BU­TE­RAR SOM RE­GIS­SÖR MED ALL WE HA­VE IS NOW, EN DO­KU­MEN­TÄR OM PUNK­BAN­DET VUL­KA­NO.

Plaza Magazine - - Nu - ALEX­AN­DRA DAHL­STRöM

Be­rät­ta, hur fick du upp­sla­get till fil­men?

– Jag såg en spel­ning med tre över­be­gå­va­de troll­kar­lar och viss­te att det mås­te fin­nas en stark be­rät­tel­se bakom mu­si­ken de gjor­de. Det som fång­a­de mig från bör­jan var gläd­jen, stor­hets­van­sin­net och de oänd­li­ga även­ty­ren. Ef­tersom vi de­lar en lik­nan­de bak­grund i show­biz var det väl­digt lätt att re­la­te­ra till och li­ta på varand­ra ef­tersom vi har lik­nan­de livssti­lar och dröm­mar. Fil­men hand­lar om att star­ta punk­band på 2010-ta­let. Hur har det va­rit för Vul­ka­nos del?

– Det är en film om livs­lång vän­skap mel­lan tje­jer som näs­tan ald­rig vi­sas på film. Det finns till­räck­ligt många fil­mer om det man­li­ga ge­ni­et och nu vil­le jag i stäl­let vi­sa hur jag och mi­na kom­pi­sar le­ver, ut­an räds­la och med äk­ta lo­ja­li­tet för varand­ra. Mu­sik­do­ku­men­tä­rer görs of­ta ret­ro­spek­tivt. Finns det någ­ra and­ra ex­em­pel på det ar­bets­sätt som du har an­vänt som du verk­li­gen gil­lar?

– Nej det här är mitt eget. Jag har ald­rig sett en så­dan här film in­nan som är gjord på just det här sät­tet. Jo, Bri­des­maids.

Vad gör du nu?

– I höst lä­ser jag Step­hen King och av­slu­tar ett hem­ligt pro­jekt. I vin­ter tän­ker jag fly lan­det och i vår kan vad som helst hän­da. All we ha­ve is now, vi­sas på bio nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.