OL­SENS OA­NA­DE SUC­CÉ

Plaza Magazine - - Stil -

K anye West, Jen­ni­fer Lo­pez och Sarah Jessica Par­ker – des­sa är ba­ra någ­ra av de su­per­kän­di­sar som un­der åren lan­se­rat kläd­kol­lek­tio­ner som li­ka snabbt gått ur ti­den. Att kän­di­sar lyc­kas sad­la om till er­kän­da mo­deska­pa­re är väl­digt ovan­ligt. Men ett av få un­dan­tag är tvil­ling­syst­rar­na Ol­sens mär­ke The Row, som hyl­lats bland så­väl press som kun­der.

Med sin non­sens­fria vi­sion av den per­fek­ta gar­de­ro­ben har systrarna hit­tat sin nisch bland de ult­ra­dis­kre­ta lyx­ma­kar­na som väg­rar föl­ja tren­der – i stäl­let ska­par de dem. Den­na re­sort­kol­lek­tion vi­sar systrarna i sitt ab­so­lu­ta es­se – en ka­val­kad av dis­kre­ta, be­kvä­ma plagg i ut­sök­ta ma­te­ri­al som får en att tap­pa ha­kan. Mju­ka moc­ka­kap­por och vi­da si­den­tu­ni­kor blan­das med hand­stic­ka­de kash­mir­trö­jor och en ge­ne­rös dos mink­päls. En träff­sä­ker look som sä­ker­li­gen kom­mer att ska­pa ring­ar på vatt­net kom­man­de vår.

JIM­MY GUO Mo­del­len Ja­mie Bochert i re­sort­kol­lek­tio­nen 2015 från The Row – kän­dis­syst­rar­na Ol­sens mo­de­mär­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.